Category Archives for "2016"

Sud smatra Sloveniju odgovornom za “izbrisane” ljude posle raspada SFRJ – Presuda u slučaju Kurič i ostali protiv Slovenije

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Sud smatra Sloveniju odgovornom za “izbrisane” ljude posle raspada SFRJ

Presuda u slučaju

Kurič i ostali protiv Slovenije1)

(Predstavka br. 26828/06) 23. jul 2010.

1. Osnovne činjenice
Jedanaest podnosilaca predstavke mahom su bivši državljani Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ) koji su u Sloveniji imali stalni boravak, aposle proglašenja nezavisnosti Slovenije 1991. godine ili nisu tražili slovenačko državljanstvo u propisanom vremenskom
roku, ili jesu podneli zahtev za državljanstvo ali im ono nije dodeljeno.

Povreda prava na pravnu sigurnost i prava na jednaku zaštitu prava

USTAVNO PRAVO

Povreda prava na pravnu sigurnost i prava na jednaku zaštitu prava

Da bi se moglo ceniti da li postoji povreda prava na pravnu sigurnost, kao elementa prava na pravično suđenje, i prava na jednaku zaštitu prava, zajemčenih čl. 32. stav 1. i 36. stav 1. Ustava RS, potrebno je da su sudovi poslednje instance u istoj ili bitno sličnoj činjeničnoj i pravnoj situaciji, različito postupali.

Privremena mera za obezbeđenje novčanog potraživanja

PROCESNO PRAVO

Privremena mera za obezbeđenje novčanog potraživanja

Ima mesta odbijanju predložene privremene mere tužioca u parnici protiv tužene za isplatu naknade štete zabranom raspolaganja na novčanim sredstvima tužene koja ima prema tužiocu u izvršnom postupku, ako je tužena zakonitom pravnom radnjom raspolagala novcem pre podnošenja tužbe tužioca.

Utvrđivanje rezultata glasanja

UPRAVNO PRAVO

Utvrđivanje rezultata glasanja

Po završenom glasanju birački odbor pristupa utvrđivanju glasanja na biračkom mestu, a po utvrđivanju rezultata glasanja u zapisnik o radu unosi: broj primljenih glasačkih listića; broj neupotrebljenih glasačkih listića; broj nevažećih glasačkih listića; broj važećih glasačkih listića; broj glasova datih za svaku izbornu listu; broj birača prema izvodu iz biračkog spiska i broj birača koji su glasali.

Pravo stranih fizičkih i pravnih lica da stiču pravo svojine na nepokretnostima na teritoriji Republike Srbije

STVARNO PRAVO

Pravo stranih fizičkih i pravnih lica da stiču pravo svojine na nepokretnostima na teritoriji Republike Srbije

Strano fizičko i pravno lice koje ne obavlja delatnost u Republici Srbiji može pod uslovima uzajamnosti sticati pravo svojine na stanu i stambenoj zgradi kao i drugi državljani Republike Srbije.

1 2 3 130