Category Archives for "2016"

Sud smatra Sloveniju odgovornom za “izbrisane” ljude posle raspada SFRJ – Presuda u slučaju Kurič i ostali protiv Slovenije

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Sud smatra Sloveniju odgovornom za “izbrisane” ljude posle raspada SFRJ

Presuda u slučaju

Kurič i ostali protiv Slovenije1)

(Predstavka br. 26828/06) 23. jul 2010.

1. Osnovne činjenice
Jedanaest podnosilaca predstavke mahom su bivši državljani Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ) koji su u Sloveniji imali stalni boravak, aposle proglašenja nezavisnosti Slovenije 1991. godine ili nisu tražili slovenačko državljanstvo u propisanom vremenskom
roku, ili jesu podneli zahtev za državljanstvo ali im ono nije dodeljeno.

Povreda prava na pravnu sigurnost i prava na jednaku zaštitu prava

USTAVNO PRAVO

Povreda prava na pravnu sigurnost i prava na jednaku zaštitu prava

Da bi se moglo ceniti da li postoji povreda prava na pravnu sigurnost, kao elementa prava na pravično suđenje, i prava na jednaku zaštitu prava, zajemčenih čl. 32. stav 1. i 36. stav 1. Ustava RS, potrebno je da su sudovi poslednje instance u istoj ili bitno sličnoj činjeničnoj i pravnoj situaciji, različito postupali.

Utvrđivanje rezultata glasanja

UPRAVNO PRAVO

Utvrđivanje rezultata glasanja

Po završenom glasanju birački odbor pristupa utvrđivanju glasanja na biračkom mestu, a po utvrđivanju rezultata glasanja u zapisnik o radu unosi: broj primljenih glasačkih listića; broj neupotrebljenih glasačkih listića; broj nevažećih glasačkih listića; broj važećih glasačkih listića; broj glasova datih za svaku izbornu listu; broj birača prema izvodu iz biračkog spiska i broj birača koji su glasali.

Privremena mera za obezbeđenje novčanog potraživanja

PROCESNO PRAVO

Privremena mera za obezbeđenje novčanog potraživanja

Ima mesta odbijanju predložene privremene mere tužioca u parnici protiv tužene za isplatu naknade štete zabranom raspolaganja na novčanim sredstvima tužene koja ima prema tužiocu u izvršnom postupku, ako je tužena zakonitom pravnom radnjom raspolagala novcem pre podnošenja tužbe tužioca.

Pravo stranih fizičkih i pravnih lica da stiču pravo svojine na nepokretnostima na teritoriji Republike Srbije

STVARNO PRAVO

Pravo stranih fizičkih i pravnih lica da stiču pravo svojine na nepokretnostima na teritoriji Republike Srbije

Strano fizičko i pravno lice koje ne obavlja delatnost u Republici Srbiji može pod uslovima uzajamnosti sticati pravo svojine na stanu i stambenoj zgradi kao i drugi državljani Republike Srbije.

1 2 3 130