Tag Archives for " ništavost simulovanog ugovora "

Poreska utaja i fiktivne, a ne falsifikovane fakture

KRVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Poreska utaja i fiktivne, a ne falsifikovane fakture

Pravilno je prvostepeni sud utvrdio da u konkretnom slučaju nije bilo prometa robe i usluga, što čini fakture “fiktivnim”, a ne da su fakture falsifikovane, zbog čega nije dovedena u pitanje pravilnost zaključka prvostepenog suda da nikakvog prometa robe i usluga nije bilo.

Ništavost simulovanog ugovora i ugovora koji on prikriva

OBLIGACIONO PRAVO

Ništavost simulovanog ugovora i ugovora koji on prikriva

Kada je ugovor o otplati duga među fizičkim licima prividan, jer prikriva stvarnu nameru za njegovo zaključenje, tj. da se izbegne knjigovodstveno evidentiranje zaduženja po nezakonito obračunatoj kamati između pravnih lica, tada je i prikriveni ugovor ništav kao nedopušten, jer je protivan prinudnim propisima.