Tag Archives for " izricanje kazne maloletničkog zatvora "

Izricanje kazne maloletničkog zatvora mlađem punoletnom licu

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Izricanje kazne maloletničkog zatvora mlađem punoletnom licu

Mlađem punoletnom licu ne može se izreći kazna maloletničkog zatvora kada su ispunjeni uslovi za primenu odredbe člana 41. Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica.

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Izricanje kazne maloletničkog zatvora je fakultativno, pa je sud obavezan da u presudi kojom izriče ovu kaznu utvrdi postojanje svih zakonskih uslova za njeno izricanje i navede razloge kojima se rukovodio pri odluci da izrekne kaznu maloletničkog zatvora a ne vaspitnu meru.