Tag Archives for " nasilje nad djecom "

Mere zaštite od nasilja u porodici

PORODIČNO PRAVO

Mere zaštite od nasilja u porodici

Protiv člana porodice koji vrši nasilje, sud može odrediti jednu ili više mera zaštite od nasilja u porodici kojim se privremeno zabranjuje ili ograničava održavanje ličnih odnosa sa drugim članovima porodice.

Troškovi postupka u slučaju kada je okrivljenom izrečena mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Troškovi postupka u slučaju kada je okrivljenom izrečena mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi

Kada je okrivljenom izrečena mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi, takav učinilac ne može biti obavezan na plaćanje troškova krivičnog postupka.

Nasilje nad ženama i djecom u praksi sudova u Bosni i Hercegovini

UDK: 343.54/.55(497.6)
343.62(497.6)

NASILJE NAD ŽENAMA I DJECOM U PRAKSI SUDOVA U BOSNI I HERCEGOVINI
Dr sc. Muhamed Tulumović, predsjednik Općinskog suda u Tuzli.

Rezime: Nasilje nad ženama i djecom predstavlja ozbiljan društveni problem koji je potrebno što je moguće brže i kvalitetnije rješavati, jer ove vrste nasilja postaju globalni problem koji ostaje u sve većoj mjeri neotkriven zbog toga što se dešava između četiri zida porodičnog doma. Danas se u javnom i naučnom diskursu sve više govori o temi nasilja nad ženama i djecom, što demontira duboko ukorijenjeno mišljenje da se radi o privatnoj porodičnoj stvari, a ne o javnom problemu cjelokupnog društva, protiv kojeg treba kontinuirano raditi, kako u otkrivanju, tako i njegovom preveniranju. U ovom radu autor je istražio u kom obimu su se vodili krivični postupci protiv izvršilaca krivičnog djela nasilja u porodici nad ženama i djecom, odnosno kakva je spolna zastupljenost izvršilaca navedenog krivičnog djela u sudskoj praksi u Bosni i Hercegovini, sa posebnim osvrtom na spolnu strukturu žrtava nasilja. Provedeno istraživanje je pokazalo da je nasilje nad ženama najdominantniji oblik nasilja u porodici koje se pojavljuje u 59% slučajeva, dok je u odnosu na pomenuto, nasilje nad djecom prisutno u relativno manjem obimu i to u 22% predmeta. Kada je riječ o izvršiocima nasilja, istraživanje je pokazalo da dominantno participiraju osobe muškog spola i to u procentu od 88%, dok se osobe ženskog spola kao izvršioci nasilja u porodici javljaju u 7% predmeta. S druge strane, osobe ženskog spola se javljaju dominantno kao žrtve nasilja i to u 74% predmeta, dok se osobe muškog spola kao žrtve nasilja pojavljuju u 26% predmeta. Prezentirani podaci o nasilju nad ženama i djecom ne predstavljaju odraz stvarnog stanja, jer ove vrste nasilja često se ne prijavljuju nadležnim organima i često ostaju neotkrivena.
Ključne riječi: nasilje nad ženama, nasilje nad djecom, spolna struktura izvršilaca i žrtve nasilja u porodici.