Category Archives for "Upravno pravo"

Podnošenje izmenjene poreske prijave

UPRAVNO PRAVO

Podnošenje izmenjene poreske prijave

Kada podneta poreska prijava sadrži grešku koja za posledicu može imati pogrešno utvrđenu visinu poreske obaveze ili sadrži propuste druge vrste, poreski obveznik je dužan da odmah, a najkasnije do isteka roka zastarelosti, podnese izmenjenu poresku prijavu u kojoj su greška ili propust otklonjeni, s tim da izmenjenu poresku prijavu ne može podneti posle pokretanja postupka kontrole ili nakon donošenja rešenja o utvrđivanju poreza, kao i nakon pokretanja radnji poreske policije u cilju otkrivanja poreskih krivičnih dela.

Registracija privrednih subjekata

UPRAVNO PRAVO

Registracija privrednih subjekata

Protiv odluke registratora, podnosilac prijave za registraciju privrednog subjekta može, u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke, da podnese žalbu ministru nadležnom za odlučivanje o žalbi, čija odluka je konačna i protiv nje se može pokrenuti upravni spor, a protiv odluke Upravnog suda stranka i nadležni javni tužilac mogu da podnesu Vrhovnom kasacionom sudu zahtev za preispitivanje sudske odluke.

Utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava kada poreska obaveza nije prijavljena u propisanom roku

UPRAVNO PRAVO

Utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava kada poreska obaveza nije prijavljena u propisanom roku

Ako ugovor o prenosu apsolutnog prava nije prijavljen ili je prijavljen neblagovremeno, smatra se da je poreska obaveza nastala danom saznanja nadležnog poreskog organa za prenos, a porez se utvrđuje i naplaćuje primenom zakona kojim se uređuju porezi na imovinu koji je bio na snazi na dan na koji bi poreska obaveza nastala.

Privremena mera obezbeđenja naplate poreskog potraživanja

UPRAVNO PRAVO

Privremena mera obezbeđenja naplate poreskog potraživanja

Radi obezbeđenja naplate poreza i sporednih poreskih davanja posle početka postupka prinudne naplate iz novčanih sredstava poreskog obveznika na njegovim računima, Poreska uprava rešenjem ustanovljava privremenu meru obezbeđenja naplate poreskog potraživanja.

1 2 3 62