Category Archives for "Upravno pravo"

Oduzimanje oružja

UPRAVNO PRAVO

Oduzimanje oružja

Nadležni organ oduzeće oružje od lica ako iz bezbednosnih provera vršenih u skladu sa zakonom, proizlazi da postoji mogućnosti da to lice ugrozi integritet drugih lica i javni red i mir, a što je zakonom propisana pretpostavka za oduzimanje oružja.

Obavljanje međumesnog prevoza

UPRAVNO PRAVO

Obavljanje međumesnog prevoza

Prevoznik koji namerava da prestane da obavlja međumesni prevoz po registrovanom redu vožnje dužan je da podnese zahtev najmanje deset dana pre nameravanog datuma prestanka obavljanja prevoza i u istom roku obavesti pružaoce usluga i korisnike prevoza putem sredstava javnog informisanja ili na drugi odgovarajući način.

Udaljenje sa rada državnog službenika protiv koga je pokrenut krivični postupak zbog krivičnog dela učinjenog na radu ili u vezi sa radom

UPRAVNO PRAVO

Udaljenje sa rada državnog službenika protiv koga je pokrenut krivični postupak zbog krivičnog dela učinjenog na radu ili u vezi sa radom

Državni službenik protiv koga je pokrenut krivični postupak zbog krivičnog dela učinjenog na radu ili u vezi sa radom, ne može se udaljiti sa rada pre potvrđivanja optužnice.

Izmena rešenja o građevinskoj dozvoli usled promene investitora

UPRAVNO PRAVO

Izmena rešenja o građevinskoj dozvoli usled promene investitora

Ako se nakon pravosnažnosti rešenja o građevinskoj dozvoli promeni investitor, na zahtev novog investitora organ koji je izdao građevinsku dozvolu izmeniće rešenje o građevinskoj dozvoli, tako što se menja samo naziv investitora, dok u ostalom delu rešenje ostaje neizmenjeno.

ZA ILI PROTIV: POZITIVNI UPRAVNI AKTI KAO POSLEDICA ]UTANJA UPRAVE KOD UPISA STVARNIH I OBLIGACIONIH PRAVA

NEDOUMICE

UDK: 3.077:347.23
COBISS.SR-ID 120631561
ZA ILI PROTIV: POZITIVNI UPRAVNI AKTI KAO POSLEDICA ]UTANJA UPRAVE KOD UPISA STVARNIH I OBLIGACIONIH PRAVA
* Ranko Jakovljević, Republički geodetski zavod SKN Negotin.
Rezime: U ovom radu daje se prikaz stanja pravne regulative i mogućnosti prevazilaženja problema nepravovremenog upisa promena imalaca prava u katastru nepokretnosti kroz institut zakonske pretpostavke da je predmet pozitivno rešen ukoliko je protekao zakonski rok odlučivanja, umesto sadašnjeg zakonskog rešenja da ćutanje uprave daje pravo na žalbu odnosno vođenje upravnog spora.
Ključne reči: upis promena u katastru nepokretnosti, ćutanje uprave, pretpostavka pozitivnog favorabilnog upravnog akta.

1 2 3 94