Category Archives for "Upravno pravo"

Hitna mera zabrane nasilja u porodici

UPRAVNO PRAVO

Hitna mera zabrane nasilja u porodici

Naredba nadležnog službenika Ministarstva unutrašnjih poslova, kojom je izrečena hitna mera privremene zabrane mogućem učiniocu da kontaktira žrtvu nasilja i prilazi joj u trajanju od 48 časova, ne predstavlja konačni upravni akt o čijoj zakonitosti se odlučuje u upravnom sporu.

Žalba protiv rešenja Republičke izborne komisije

UPRAVNO PRAVO

Žalba protiv rešenja Republičke izborne komisije

U žalbi protiv rešenja Republičke izborne komisije mora se precizno označiti ime žalioca i dostaviti dokaz da je potpisnik žalbe lice ovlašćeno za podnošenje žalbe u ime koalicije kao označenog žalioca.

Zahtev za poništavanje glasanja na biračkom mestu

UPRAVNO PRAVO

Zahtev za poništavanje glasanja na biračkom mestu

Lice koje je u ime podnosioca proglašene izborne liste ovlašćeno da može izjaviti prigovor i žalbu, ne može podneti zahtev za poništavanje glasanja na biračkom mestu zbog nepravilnosti tokom sprovođenja glasanja.

Učešće zainteresovanog lica u upravnom sporu

UPRAVNO PRAVO

Učešće zainteresovanog lica u upravnom sporu

Zainteresovano lice jeste lice kome bi poništaj osporenog upravnog akta neposredno bio na štetu, a u upravnom sporu zainteresovano lice je jedna od stranaka i sud je dužan da mu omogući učešće u sporu.

Ostvarivanje prava na dodatak za dodatno opterećenje

UPRAVNO PRAVO

Ostvarivanje prava na dodatak za dodatno opterećenje

Za ostvarivanje prava na dodatak za dodatno opterećenje, u visini 10% svoje plate profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, nije od značaja da li je od strane nadležnog starešine donet akt za zastupanje, već da li je tužilac faktički obavljao poslove tog radnog mesta.

Prestanak radnog odnosa državnom službeniku po sili zakona

SUDSKA PRAKSA SRBIJE

 

UPRAVNO PRAVO

Prestanak radnog odnosa državnom službeniku po sili zakona

Rešenje o prestanku radnog odnosa državnom službeniku po sili zakona ne može se doneti pre konačnosti rešenja o utvrđivanju da je državni službenik neraspoređen, od kada se računa istek roka za prestanak radnog odnosa po sili zakona, po ovom osnovu.

Pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica

SUDSKA PRAKSA SRBIJE

UPRAVNO PRAVO

Pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica

Pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica ima osiguranik i korisnik penzije, kome je zbog prirode i težine stanja povrede ili bolesti utvrđena potreba za pomoći i negom za obavljanje radnji radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba.

1 2 3 88