Category Archives for "Upravno pravo"

Pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica

UPRAVNO PRAVO

Pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica

Pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica ima osiguranik i korisnik penzije, kome je zbog prirode i težine stanja povrede ili bolesti utvrđena potreba za pomoći i negom za obavljanje radnji radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba.

Eksproprijacija preostalog dela nepokretnosti

UPRAVNO PRAVO

Eksproprijacija preostalog dela nepokretnosti

Ako se prilikom eksproprijacije jednog dela nepokretnosti utvrdi da sopstvenik nema ekonomskog interesa da koristi preostali deo nepokretnosti, odnosno ako je zbog toga na preostalom delu nepokretnosti onemogućena ili bitno otežana njegova egzistencija, eksproprisaće se, na njegov zahtev, i taj deo nepokretnosti.

Udruženje za zaštitu životne sredine kao tužilac u upravnom sporu

UPRAVNO PRAVO

Udruženje za zaštitu životne sredine kao tužilac u upravnom sporu

Udruženje za zaštitu životne sredine i pored toga što nema neposredno pravo za podnošenje tužbe, može da ostvari tužilačku legitimaciju u upravnom sporu po tužbi protiv građevinske dozvole, kada je u pitanju projekat za koji je utvrđena potreba procene uticaja na životnu sredinu.

1 2 3 99