Category Archives for "Upravno pravo"

Porez na dohodak građana na prihod od obavljanja samostalne delatnosti

UPRAVNO PRAVO

Porez na dohodak građana na prihod od obavljanja samostalne delatnosti

Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda primenom člana 4. stav 2. Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihod od samostalne delatnosti (”Sl. glasnik RS”, br. 65/01… 31/05), u gradu sa više gradskih opština, određuje se prema prosečnoj zaradi ostvarenoj u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje paušalni prihod, ostvarenoj u gradskoj opštini na čijoj teritoriji se nalazi sedište radnje preduzetnika.

Imenovanje predsednika i članova izborne komisije u stalnom sastavu

UPRAVNO PRAVO

Imenovanje predsednika i članova izborne komisije u stalnom sastavu

Protiv rešenja skupštine jedinice lokalne samouprave o imenovanju predsednika i članova izborne komisije u stalnom sastavu dopuštena je žalba Upravnom sudu u roku od 24 časa od donošenja rešenja.

Neki dubiozni slučajevi izjavljivanja žalbe po Zakonu o opštem upravnom postupku

NEKI DUBIOZNI SLUČAJEVI IZJAVLJIVANJA ŽALBE PO ZAKONU O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU
Saša Kulić, diplomirani pravnik.

Rezime: Pravilo da se žalba izjavljuje organu koji je doneo odluku je jedno od osnovnih pravila ne samo u upravnim nego i u sudskim postupcima. Međutim, Zakon o opštem upravnom postupku u nekoliko situacija odstupa od tog pravila. Dok se neki od tih izuzetaka i mogu pravdati pasivnim ponašanjem prvostepenog organa, zbog čega bi imalo smisla izuzeti ga iz postupka po žalbi, drugi se izuzeci ne mogu objasniti opštom pa ni pravnom logikom. U praksi će ta druga grupa izuzetaka, bez sumnje, predstavljati ozbiljne poteškoće u primeni Zakona i neminovno dovoditi do odugovlačenja drugostepenog postupka. Stoga bi bilo celishodno da zakonodavac svede na neophodan minimum izuzetke od pravila da se žalba predaje organu koji je doneo prvostepeno rešenje.

Ključne reči: prvostepeno rešenje, žalba, izuzeci, drugostepeni organ, postupanje, odugovlačenje postupka.

Umanjenje poreske osnovice za porez na imovinu fizičkih lica

UPRAVNO PRAVO

Umanjenje poreske osnovice za porez na imovinu fizičkih lica

U slučaju rekonstrukcije i dogradnje objekta, vrednost nepokretnosti takvog objekta može se umanjiti za amortizaciju, po stopi do 1% godišnje, primenom proporcionalne metode, a najviše do 40%, počev od isteka svake kalendarske godine u odnosu na godinu u kojoj je izvršena dogradnja, odnosno poslednja rekonstrukcija objekta.

Rok u kome se može tražiti ponavljanje upravnog spora

UPRAVNO PRAVO

Rok u kome se može tražiti ponavljanje upravnog spora

Ponavljanje upravnog spora može se tražiti najkasnije u roku od 30 dana od dana kad je stranka saznala za razlog ponavljanja, osim u slučaju iz člana 56. stav 1. tačka 7. ZUS, kada se može tražiti u roku od šest meseci od dana objavljivanja odluke Evropskog suda za ljudska prava u ”Sl. glasniku RS”.

Rok za žalbu Upravnom sudu kada skupština opštine propusti da donese odluku o dodeli mandata sledećem kandidatu

UPRAVNO PRAVO

Rok za žalbu Upravnom sudu kada skupština opštine propusti da donese odluku o dodeli mandata sledećem kandidatu

Žalba Upravnom sudu se podnosi u roku od 48 časova od dana održavanja sednice na kojoj je skupština opštine propustila da donese odluku iz stava 1. člana 49. Zakona o lokalnim izborima, tj. da donese odluku o dodeli mandata sledećem kandidatu sa iste izborne liste, kome nije bio dodeljen mandat odbornika.

Prigovor protiv rešenja sudije pojedinca kojim se odbacuje tužba po čl. 25. i 26. ZUP

UPRAVNO PRAVO

Prigovor protiv rešenja sudije pojedinca kojim se odbacuje tužba po čl. 25. i 26. ZUP

Protiv rešenja sudije pojedinca kojim se odbacuje tužba po čl. 25. i 26. Zakona o upravnim sporovima, podnosilac tužbe može podneti prigovor u roku od osam dana od dostavljanja rešenja o kome odlučuje posebno veće sastavljeno od troje sudija.

1 2 3 59