Category Archives for "Upravno pravo"

Plaćanje poreza po odbitku putem preknjižavanja

UPRAVNO PRAVO

Plaćanje poreza po odbitku putem preknjižavanja

Ako poreski obveznik podnese zahtev za plaćanje poreza putem preknjižavanja, danom plaćanja poreza smatra se dan na koji je dospeo porez koji se plaća putem preknjižavanja, ako na taj dan postoji više plaćeni porez po drugom osnovu, ili dan na koji je porez po drugom osnovu plaćen u iznosu većem od dugovanog, ako je porez koji se plaća putem preknjižavanja ranije dospeo.

Problemi upravnosudske primene Zakona o javnim nabavkama

UDK: 351.712.2(497.11)

PROBLEMI UPRAVNOSUDSKE PRIMENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda u penziji.

Rezime: Pitanja javnih nabavki su od izuzetnog značaja za zemlju koja pretenduje da bude demokratsko društvo. Evropska unija je odavno ukazala da se mogući koruptivni elementi najviše uočavaju u ovoj materiji čak i situaciji, kao što je u nas, kada se postupci za zaštitu prava vode u javnom interesu. Otuda nije dovoljno da se u Ustavnom osnovu za donošenje Zakona o javnim nabavkama istaknu bitne pretpostavke za njegovo donošenje, već je bitna sama suština Zakona. Stavljajući akcenat na procesne odredbe u ovom zakonu, nužno je uspostaviti njihovu pravu meru i mesto u odnosu na sistemski zakon u ovoj oblasti, Zakon o opštem upravnom postupku. Ne manje važna je i efikasna upravnosudska zaštita učesnika u postupcima javnih nabavki, kako bi bila ostvarena svrha zakona. U suprotnom, sva nastojanja zakonodavca iz obrazloženja pravnog osnova za donošenje zakona neće postići svoj cilj.

Ključne reči: javne nabavke, javni interes, procesno pravo, ZUP, sudska zaštita.

Porez na imovinu

UPRAVNO PRAVO

Porez na imovinu

Ako objekat, na koji se plaća porez na imovinu, čini više posebnih celina koje se u smislu Zakona o porezima na imovinu mogu svrstati u različite grupe, svaka posebna celina u okviru objekta se, za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu, svrstava u odgovarajuću grupu nepokretnosti, a ako je objekat jedinstvena celina mešovitog karaktera, za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu razvrstava se prema njegovoj pretežnoj nameni.

Žalba Upravnom sudu kada skupština opštine propusti da donese odluku o prestanku mandata odbornika i odluku o potvrđivanju mandata novom odborniku

UPRAVNO PRAVO

Žalba Upravnom sudu kada skupština opštine propusti da donese odluku o prestanku mandata odbornika i odluku o potvrđivanju mandata novom odborniku

Dopuštena je žalba Upravnom sudu u slučaju kada skupština opštine propusti da donese odluku o prestanku mandata odbornika, odnosno odluku o potvrđivanju mandata novom odborniku.

Disciplinska odgovornost javnog izvršitelja

UPRAVNO PRAVO

Disciplinska odgovornost javnog izvršitelja

Javni izvršitelj čini težu disciplinsku povredu iz člana 527. stav 1. tačka 10. Zakona o izvršenju i obezbeđenju kada, suprotno odredbama Javnoizvršiteljske tarife, u postupku izvršenja obračuna veće troškove koji padaju na teret izvršnog dužnika na ime predujma troškova za rad javnog izvršitelja i na ime naknade za uspešnost sprovođenja izvršenja.

Poništavanje, ukidanje ili menjanje pravnosnažnog rešenja na preporuku Zaštitnika građana

UDK: 347.958:35.077.3(497.11)

PONIŠTAVANJE, UKIDANJE ILI MENJANJE PRAVNOSNAŽNOG REŠENJA NA PREPORUKU ZAŠTITNIKA GRAĐANA
Dr Vesna Bilbija, viši savetnik u Upravnom sudu Republike Srbije.

Rezime: Novim Zakonom o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik RS”, br. 18/2016, dalje u tekstu i u fusnotama: ZUP), redefinisan je i pojednostavljen sistem vanrednih pravnih lekova. Naime, u delu sedmom ZUP-a (odredbe čl. 175-189), pod nazivom „Posebni slučajevi uklanjanja i menjanja rešenja“, propisana su sledeća sredstva vanredne upravne kontrole i to: Menjanje i poništavanje rešenja u vezi sa upravnim sporom, Ponavljanje postupka, Poništavanje konačnog rešenja, Ukidanje rešenja i Poništavanje, ukidanje ili menjanje pravnosnažnog rešenja po preporuci Zaštitnika građana.
Karakteristike posebnog slučaja uklanjanja i menjanja rešenja u vidu poništavanja, ukidanja ili menjanja pravnosnažnog rešenja po preporuci Zaštitnika građana tema su ovog rada.

Ključne reči: pravnosnažnost, vanredno pravno sredstvo, Zaštitnik građana, poništavanje, ukidanje ili menjanje.

1 2 3 60