Tag Archives for " krivično delo polno uznemiravanje "

Krivično delo polno uznemiravanje

USTAVNO PRAVO

Krivično delo polno uznemiravanje

Postojanje ili nepostojanje krivičnog dela polno uznemiravanje, ne zavisi samo od ”doživljaja”, razumevanja i uverenja samog lica koje je određeno ponašanje doživelo kao polno uznemiravanje, već i od svih ostalih relevantnih okolnosti u svakom konkretnom slučaju, gde je od posebnog značaja subjektivni element krivičnog dela, jer se polno uznemiravanje, kao i bilo koje drugo krivično delo protiv polne slobode, može izvršiti isključivo sa umišljajem, a ne i iz nehata.