Tag Archives for " Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica "

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica – Obustava krivičnog postupka (član 78. stav 2. ZM)

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica
Obustava krivičnog postupka (član 78. stav 2. ZM)

Kada kod mlađeg maloletnika nije postojala svest da radnje koje preduzima mogu biti okvalifikovane kao protivpravno ponašanje s obzirom da subjektivna strana podrazumeva umišljaj koji treba da obuhvati sve objektivne elemente bića krivičnog dela koje se njemu stavlja na teret, tada u njegovim radnjama nema elemenata bića krivičnog dela.

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica – Sprovođenje jedinstvenog postupka kada je jedno lice učinilo krivično delo kao maloletno, a drugo kao punoletno lice

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Sprovođenje jedinstvenog postupka kada je jedno lice učinilo krivično delo kao maloletno, a drugo kao punoletno lice

Kad postoji osnovana sumnja da je lice učinilo neko krivično delo kao maloletno, a neko kao punoletno, po pravilu će se sprovesti jedinstven postupak pred većem koje sudi maloletnim licima, ukoliko to lice u vreme pokretanja postupka nije navršilo 21 godinu.

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica – Ocena dokaza i utvrđivanje činjenica

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica
Ocena dokaza i utvrđivanje činjenica

Sumnja u odluci uvek se tumači u korist izvršioca krivičnog dela bez obzira na njegov uzrast – da li je punoletan ili maloletan.