Tag Archives for " Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica "

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica – Produženje pritvora prema maloletnicima u toku pripremnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica
Produženje pritvora prema maloletnicima u toku pripremnog postupka

Postoji i dalje uznemirenje javnosti kada iz dokaza u spisima proizlazi osnovana sumnja da je maloletnica izvršila krivično delo ubistvo, kao i da su u konkretnom slučaju ispunjeni kumulativni uslovi neophodni da bi pritvor egzistirao po ovom zakonskom osnovu, odnosno da je pored objektivnog uslova za meru pritvora po navedenom zakonskom osnovu, koji se odnosi na propisanu kaznu, ispunjen i uslov da su način izvršenja i težina posledice krivičnog dela doveli do uznemirenja javnosti koji je takvog kvaliteta da i dalje može da ugrozi nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

KRIVIČNO PRAVO

POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Zlostavljanje i mučenje (u saizvršilaštvu)

U radnjama maloletnika koji su na školskom igralištu pred velikim brojem dece u više navrata zajedničkim delovanjem istog dana i na istom mestu na različite načine zadirkivali i obarali na zemlju maloletnog oštećenog stiču se obeležja krivičnog dela zlostavljanje i mučenje.

Primena odredaba Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica u prekršajnom postupku

PREKRŠAJNO PRAVO

Primena odredaba Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica u prekršajnom postupku

Kako je maloletni učinilac prekršaja u toku prekršajnog postupka postao punoletan predmetni postupak se morao voditi prema odredbama Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica u prekršajnom postupku.

Upućivanje mlađeg punoletnog lica u vaspitno-popravni dom

KRIVIČNO PRAVO

POSEBNI ZAKONI

Upućivanje mlađeg punoletnog lica u vaspitno-popravni dom

Uzimajući u obzir da je okrivljeni krivična dela izvršio u stadijumu emocionalnog razvoja koji odgovara uzrastu starijeg maloletnika, težinu i prirodu učinjenih krivičnih dela i visinu zaprećene kazne za svako pojedino krivično delo, da je okrivljenom ranije izrečena vaspitna mera pojačan nadzor organa starateljstva i da su prema njemu izricane prekršajne sankcije, neophodno je potpuno izdvajanje okrivljenog iz dosadašnje sredine i izricanje vaspitne mere upućivanje u vaspitno-popravni dom.

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica – Obustava krivičnog postupka (član 78. stav 2. ZM)

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica
Obustava krivičnog postupka (član 78. stav 2. ZM)

Kada kod mlađeg maloletnika nije postojala svest da radnje koje preduzima mogu biti okvalifikovane kao protivpravno ponašanje s obzirom da subjektivna strana podrazumeva umišljaj koji treba da obuhvati sve objektivne elemente bića krivičnog dela koje se njemu stavlja na teret, tada u njegovim radnjama nema elemenata bića krivičnog dela.

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica – Sprovođenje jedinstvenog postupka kada je jedno lice učinilo krivično delo kao maloletno, a drugo kao punoletno lice

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Sprovođenje jedinstvenog postupka kada je jedno lice učinilo krivično delo kao maloletno, a drugo kao punoletno lice

Kad postoji osnovana sumnja da je lice učinilo neko krivično delo kao maloletno, a neko kao punoletno, po pravilu će se sprovesti jedinstven postupak pred većem koje sudi maloletnim licima, ukoliko to lice u vreme pokretanja postupka nije navršilo 21 godinu.

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica – Ocena dokaza i utvrđivanje činjenica

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica
Ocena dokaza i utvrđivanje činjenica

Sumnja u odluci uvek se tumači u korist izvršioca krivičnog dela bez obzira na njegov uzrast – da li je punoletan ili maloletan.