Tag Archives for " maloletni učinioci krivičnih dela "

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Maloletni izvršioci krivičnog dela učenici Srednje tehničke škole koji se nalaze na praksi u okviru osposobljavanja za zanimanje zavarivač su upoznati sa činjenicom da se prosuti razređivač može zapaliti i sa dejstvima hemijskog izvora u sadejstvu sa plamenom, usled čega se ne mogu pozivati da su u šali polili maloletnog oštećenog razređivačem po pantalonama i potom upaljačem prineli plamen nogavici pantalona oštećenog i zapalili je, zbog čega odnos maloletnika prema izvršenom krivičnom delu ukazuje da su oni pristali na nastupanje zabranjene posledice.

Nepokretanje postupka prema maloletniku

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI
Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Nepokretanje postupka prema maloletniku

Kada oštećeni nije potpisao zapisnik o primeni vaspitnog naloga da prihvata izvinjenje okrivljenog iako se usmeno saglasio sa primenom tog vaspitnog naloga i nije istakao imovinskopravni zahtev, niti je izvršena identifikacija oštećenog uvidom u njegova lična dokumenta jer ista nije imao kod sebe već je izašao iz prostorije višeg javnog tužilaštva i više se nije vratio, tada oštećeni nije dao saglasnost za primenu ovog vaspitnog naloga.