Tag Archives for " maloletno lice "

Nedozvoljene polne radnje (zloupotrebom položaja)

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nedozvoljene polne radnje (zloupotrebom položaja)

Okrivljeni je dodirivanjem po intimnim delovima maloletnih oštećenih – svojih pastorki iako je znao da su deca, mlađa od 14 godina jer je sa njima živeo u porodičnoj zajednici tih godina, ostvario sva bitna obeležja dva krivična dela nedozvoljene polne radnje.

Nasilje u porodici

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nasilje u porodici

Nastupanje lake telesne povrede nije od značaja za postojanje krivičnog dela nasilje u porodici, već može predstavljati samo okolnost koja će se ceniti kod odluke o krivičnoj sankciji.

Oduzimanje maloletnog lica

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Oduzimanje maloletnog lica

Krivično delo oduzimanje maloletnog lica iz člana 191. stav 3. KZ, čini onaj ko onemogućava izvršenje odluke nadležnog organa kojom je određen način održavanja ličnih odnosa maloletnog lica sa roditeljem ili drugim srodnikom.

Krivično delo oduzimanje maloletnog lica u sudskoj praksi

UDK: 340.142:343.553(497.11)

KRIVIČNO DELO ODUZIMANJE MALOLETNOG LICA U SUDSKOJ PRAKSI
Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku.

Rezime: Krivično delo oduzimanje maloletnog lica iz člana 191. KZ, koje pripada grupi krivičnih dela protiv braka i porodice je karakterističan primer spoja krivičnog zakonodavstva i drugih grana prava, a posebno porodičnog zakonodavstva.
U pitanju su maloletna lica, koja zbog svojih godina života, telesne i duhovne razvijenosti uživaju na taj način dvostruku pravnu zaštitu. U radu je izvršena analiza preduzetih radnji izvršenja kod svih oblika ovog krivičnog dela.

Ključne reči: maloletno lice, način održavanja ličnih odnosa, zadržavanje, oduzimanje maloletnog lica.