Tag Archives for " doprinos oštećenog nastanku štete "

Vezanost parničnog suda za činjenicu utvrđenu u krivičnom postupku u pogledu doprinosa oštećenog nastanku štete

OBLIGACIONO PRAVO

Vezanost parničnog suda za činjenicu utvrđenu u krivičnom postupku u pogledu doprinosa oštećenog nastanku štete

Kada je u krivičnom postupku utvrđen doprinos oštećenog, parnični sud je vezan za činjenično stanje u tom pogledu, koje je utvrđeno u pravnosnažnoj odluci krivičnog suda, ako je reč o istom životnom događaju, jer se u krivičnom postupku primenjuje istražno načelo koje daje veću garanciju da je činjenično stanje pravilno utvrđeno.