Category Archives for "Evropski sud za ljudska prava"

Pristup sudu – Santos Calado i drugi protiv Portugala

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Pristup sudu

SANTOS CALADO I DRUGI PROTIV PORTUGALA

(Predstavke: 55997/14, 68143/16, 78841/16 i 3706/17)
31. 3. 2020.

U prvom zahtevu aplikantkinja je podnela tužbu upravnim sudovima osporavajući iznos njene penzije. Tužba je odbijena. Aplikantkinja je podnela žalbu Ustavnom sudu koji ju je proglasio nedopustivom. Ona je zatim izjavila žalbu tročlanoj komisiji Ustavnog suda koja ju je odbila.

Povreda člana 3. Evropske konvencije (zabrana nehumanog i ponižavajućeg postupanja i istraga) – A. PROTIV RUSIJE

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Povreda člana 3. Evropske konvencije (zabrana nehumanog i ponižavajućeg postupanja i istraga)

A. PROTIV RUSIJE

(Predstavka 37735/09)
12. 11. 2019.

Aplikantkinja je gđa A, ruska državljanka.
Predmet se odnosi na tvrdnju aplikantkinje da je pretrpela traumu svedočeći kako je njen otac nasilno pretučen prilikom hapšenja kada je imala devet godina.

Krivično delo članstvo u terorističkoj organizaciji – Šerafetin Parmak i Mehmet Bakir protiv Turske

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Krivično delo članstvo u terorističkoj organizaciji

Šerafetin Parmak i Mehmet Bakir protiv Turske

Aplikanti su Šerafetin Parmak i Mehmet Bakir, turski državljani.
Slučaj se odnosi na domaće zakonodavstvo o terorizmu i njegovo tumačenje od domaćih sudova.
Aplikanti su 2002. godine odvedeni u policijski pritvor nakon istrage u vezi sa lecima koje je u Izmiru distribuirala Boljševička stranka Severnog Kurdistana/Turske („BPKK/T“), prokurdska organizacija, koja je kasnije u postupku protiv aplikanata proglašena terorističkom organizacijom.

Povreda principa neposrednosti – Svanidze protiv gruzije

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Povreda principa neposrednosti

SVANIDZE PROTIV GRUZIJE

(Predstavka 37809/08) 25. 7. 2019.

Aplikantkinja je Tina Svanidze, državljanka Gruzije.
Predmet se odnosi na njenu pritužbu da je osuđena za krivično delo medicinskog nemara.
U vreme događaja, aplikantkinja je bila voditelj ginekološkog odeljenja u bolnici Mcheta. Nakon smrti pacijentkinje, G. M, ona je procesuirana za medicinski nemar. Nakon što je prvostepeni sud završio ispitivanje dokaza, sudiju pojedinca koji je vodio slučaj zamenio je drugi sudija.

Nepristrasnost suda u prekršajnom postupku – Škrlj protiv Hrvatske

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Nepristrasnost suda u prekršajnom postupku

Škrlj protiv Hrvatske

(Predstavka 32953/13) od 11. 7. 2019.

Evropski sud za ljudska prava je 11. jula 2019. godine doneo presudu (uz jedno izdvojeno mišljenje) kojom je utvrdio da je podnosiocu M. Škrlju povređeno pravo na pošteno suđenje zajamčeno članom 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (dalje: Konvencija) zbog toga što se sudija Prekršajnog suda u Pazinu nije izuzeo od suđenja u postupku protiv podnosioca.

Presretanje poštanskih pošiljaka bez naredbe suda – Dragoš Joan Rusu protiv Rumunije

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Presretanje poštanskih pošiljaka bez naredbe suda

DRAGOŠ JOAN RUSU PROTIV RUMUNIJE

(Predstavka 22767/08)

Aplikant je Dragoš Joan Rusu, rumunski državljanin. Predmet se tiče njegove osude za krijumčarenje dijazepama preko lokalne poštanske službe.
Lokalna poštanska služba je u januaru 2005. godine obavestila policiju o pošiljkama koje sadrže sumnjive tvari, nakon čega ih je policija proverila, te utvrdila da sadrže dijazepam, zabranjenu drogu.

Odsustvo nepristrasnog lekarskog mišljenja – Tim Henrik Brun Hansen protiv Danske

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Odsustvo nepristrasnog lekarskog mišljenja

TIM HENRIK BRUN HANSEN PROTIV DANSKE

(Predstavka 51072/15)

Aplikant je Tim Henrik Brun Hansen, danski državljanin.
Slučaj se odnosi na njegovu pritužbu na odsustvo nepristrasnog lekarskog mišljenja u odluci Visokog suda iz 2015. o njegovom zadržavanju u instituciji Herstedvester, gde se nalazi od 1997. godine.
Gospodin Hansen proglašen je krivim 1996. godine za lišavanje slobode, pokušaj silovanja u posebno otežavajućim okolnostima i napuštanje desetogodišnje devojčice. Kasnije je prebačen u instituciju Herstedvester.

Pravo na ćutanje i pomoć advokata – Olivjeri i Bloaz protiv Francuske

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Pravo na ćutanje i pomoć advokata

OLIVJERI I BLOAZ PROTIV FRANCUSKE

(Predstavke: 62313/12 i 30828/13)

Oba predmeta se tiču propusta da se aplikanti informišu o pravu na ćutanje i nedostatak pomoći advokata dok su bili u policijskom pritvoru. Zakon koji je bio na snazi u relevantno vreme nije propisivao da osobe u policijskom pritvoru budu obaveštene o svom pravu na ćutanje ili da im se tokom ispitivanja pruži pomoć advokata.

1 2 3 8