Tag Archives for " nezakonita odluka o neizboru sudija i pravo na naknadu nematerijalne štete "

Donošenje nezakonite odluke o neizboru sudija i pravo na naknadu nematerijalne štete

OBLIGACIONO PRAVO

Donošenje nezakonite odluke o neizboru sudija i pravo na naknadu nematerijalne štete

Donošenje nezakonite odluke o neizboru sudija samo po sebi nije uzrok, čija je posledica povreda časti i ugleda, odnosno povreda prava ličnosti u vidu povrede prava na pravično suđenje, pa time ni osnov za naknadu nematerijalne štete.