Tag Archives for " disciplinski postupak "

Nedozvoljen zahtev za preispitivanje pravnosnažne odluke Upravnog suda

UPRAVNO PRAVO

Nedozvoljen zahtev za preispitivanje pravnosnažne odluke Upravnog suda

Nije dozvoljen zahtev za preispitivanje sudske odluke podnet protiv pravnosnažne odluke Upravnog suda kojom je ocenjena zakonitost rešenja donetog u disciplinskom postupku u kome po prigovoru podnosioca zahteva odlučuje drugi, a ne isti organ koji je doneo prvostepenu odluku.

Shodna primena opštih procesnih zakona u disciplinskom postupku

UDK: 349.22:331.108.642

SHODNA PRIMENA OPŠTIH PROCESNIH ZAKONA U DISCIPLINSKOM POSTUPKU
Radojka Marinković, sudija Upravnog suda.

Rezime: Tema rada je sistematičan prikaz zakonskih osnova, pravnih instituta i sudske prakse u shodnoj primeni opštih procesnih zakona u postupku utvrđivanja disciplinske odgovornosti lica u radnopravnom statusu u organima javne vlasti kojima je sudska zaštita obezbeđena u upravnom sporu; svrha disciplinskog postupka; pretpostavke i uslovi vođenja disciplinskog postupka; utvrđivanje disciplinske odgovornosti u disciplinskom postupku.

Ključne reči: disciplinski postupak, disciplinska odgovornost, dužnost, disciplinske mere, opšti upravni postupak, krivični postupak, shodna primena opštih procesnih zakona, opšti pravni instituti upravnog i krivičnog prava.

Disciplinska odgovornost zaposlenih po Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

UDK: 331.108.6:37(497.11)

DISCIPLINSKA ODGOVORNOST ZAPOSLENIH PO ZAKONU O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, u penziji.

Rezime: Donet je novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koji sadrži određene novele u odnosu na raniji zakon i u pogledu pravila koja se odnose na disciplinsku odgovornost i disciplinski postupak. U radu su kroz normativnu analizu ovih pravila pokazana i nova nomo rešenja.

Ključne reči: obrazovanje i vaspitanje, novi zakon, disciplinski postupak, disciplinska odgovornost, formalni izvori prava, zakon, opšti akt, teže povrede radne obaveze, zabrane, udaljenje, disciplinske mere.

Deset najčešćih problema u primeni Zakona o radu

UDK: 349.22:331.108.6(497.11)
(094.5.072)

DESET NAJČEŠĆIH PROBLEMA U PRIMENI ZAKONA O RADU
Olga Vučković Kićanović, samostalna savetnica u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova.

Rezime: Po informacijama Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u toku je reforma radnog zakonodavstva, koja bi trebalo da se završi do 2018. godine. Nadamo se da će taj proces koherentno zaokružiti set zakona koji uređuju rad, jer je u postojećem pravnom okviru mnogo kolizije, materijalnih i procesnih propusta i nelogičnosti, koje otežavaju efikasno procesuiranje i stvaraju pravnu nesigurnost. Zbog nepreciznih odredaba često se postavlja pitanje kako je moguće uvesti disciplinsku sankciju a ne definisati disciplinski postupak njenog utvrđivanja; kako je moguće dati otkaz samo na osnovu krivične prijave kad je to kao diskriminatorna odredba izbačeno i iz Zakona o policiji; razloge za i protiv obračunavanja otpremnine na važeći način; zašto utvrđivanje odgovornosti za naknadu štete ima različite aršine za poslodavce i zaposlene; koliko koristi zaposlenom prebacivanje tereta dokazivanja sa tužioca na tuženoga, ako je cena toga uvođenje zloupotrebe u posebne zakone, umesto po opštem režimu ZOO (član 13); da li je u redu da poslodavac ima diskreciono pravo da propiše iznos štete koja rezultira otkazom bez zakonom propisanog iznosa minimuma i sl. Cilj ovog teksta je da pojasni novelirane odredbe Zakona o radu iz 2014. godine, koje su do danas predmet najčešćih pitanja zaposlenih, ali i poslodavaca – otkaz, višak zaposlenih, otpremninu, uvođenje disciplinskih sankcija bez odredaba o postupku u kome se utvrđuju, naknadu štete u radnom i obligacionom sporu. S obzirom da se veliki broj pitanja odnosi i na Zakon o inspekcijskom nadzoru, on je posebno obrađen.

Ključne reči: prava zaposlenih, višak, otpremnina, otkaz, sankcije, naknada štete, disciplinski postupak.