Razlika između osnovne zarade i naknade zarade zbog privremenog udaljenja sa rada zbog pritvora

331.108.644.6:343.121

RAZLIKA IZMEĐU OSNOVNE ZARADE I NAKNADE ZARADE ZBOG PRIVREMENOG UDALJENJA SA RADA ZBOG PRITVORA
Bojana Potežica, dipl. pravnik.

Rezime: Ako krivični postupak protiv zaposlenog bude obustavljen pravnosnažnom odlukom, ili ako pravnosnažnom odlukom bude oslobođen optužbe, ili je optužba protiv njega odbijena, ali ne zbog nenadležnosti, zaposlenom za vreme privremenog udaljenja sa rada zbog pritvora pripada razlika između iznosa primljene naknade zarade i punog iznosa osnovne zarade.
U svakom slučaju trebalo bi poći od toga da li je lice kome je bio određen pritvor ali je krivični postupak protiv njega obustavljen pravnosnažnom odlukom, odnosno pravnosnažnom odlukom je oslobođen optužbe, ili je optužba odbijena, u radnom odnosu ili ne.
Kada je ovo lice u radnom odnosu u vreme kada je nastupila pravosnažnost navedenih odluka poslodavac isplaćuje ovu razliku a shodnom primenom odredbe člana 168. stav 2. i razlika bi trebalo da se isplaćuje na teret organa koji je odredio pritvor.
U slučaju da lice više nije u radnom odnosu, primenom člana 18. Zakonika o krivičnom postupku, lice koje je neosnovano lišeno slobode ili osuđeno za krivično delo, ima pravo na naknadu štete od države i druga prava propisana zakonom. Odnosno, u postupku naknade štete može tražiti i naknadu materijalne štete u visini razlike između iznosa primljene naknade zarade zbog udaljenja sa rada zbog pritvora i punog iznosa osnovne zarade.

Ključne reči: razlika između naknade zarade i punog iznosa osnovne zarade, privremeno udaljenje sa rada, ostvarivanje prava po osnovu privremenog udaljenja sa rada.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)