Tag Archives for " prekršajna odgovornost "

Cene za korišćenje komunalne usluge javnog parkiranja

USTAVNO PRAVO

Cene za korišćenje komunalne usluge javnog parkiranja

Odlukom jedinice lokalne samouprave o javnim parkiralištima može se propisati obaveza plaćanja dnevne karte (nekadašnje “doplatne karte”), kao posebne cene za korišćenje komunalne usluge javnog parkiranja za slučajeve kada se ova komunalna usluga koristi na način koji je u suprotnosti sa propisanim načinom korišćenja, ali se istovremeno ne može predvideti i kao protivpravna radnja za koju se može izreći prekršajna kazna.

Sudska zaštita uzbunjivača

UDK: 343.85:343.352(497.11)

SUDSKA ZAŠTITA UZBUNJIVAČA1)
Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda.

Rezime: Najbolja zaštita uzbunjivača je sveobuhvatna zakonska zaštita uzbunjivača od odmazde, bezbedni i dostupni kanali za uzbunjivanje, poverljivost u vezi sa otkrivanjem informacija, sankcije za odmazdu nad uzbunjivačima, pravila postupka kojima se obezbeđuje hitnost u postupanju, prevaljivanje tereta dokazivanja u vezi sa odmazdom na poslodavca, a naročito delotvorna i brza privremena zaštita uzbunjivača.

Ključne reči: sloboda izražavanja, uzbunjivanje, saopštavanje informacija, uzbunjivač, poslodavac, kanali za uzbunjivanje, unutrašnje, spoljašnje i uzbunjivanje javnosti, objavljivanje tajnih informacija, obaveze poslodavca, obaveze uzbunjivača, povezano lice, putativni uzbunjivač, sudska nadležnost, prethodna sudska zaštita uzbunjivača, sudska zaštita uzbunjivača, tužbe za zaštitu prava uzbunjivača, posebni sporovi, posebna pravila postupka, prekršajna odgovornost.