Tag Archives for " oslobađanje od optužbe "

Samovlašće i presuda kojom se okrivljeni oslobađa od optužbe

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Samovlašće i presuda kojom se okrivljeni oslobađa od optužbe

Kada okrivljeni izvrši seču stabala, uveren da se radi o parcelama njegovih pravnih prethodnika a ne o parcelama šumskog gazdinstva, ima se osloboditi od optužbe da je izvršio krivično delo samovlašće.

Presuda kojom se okrivljeni oslobađa od optužbe

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Presuda kojom se okrivljeni oslobađa od optužbe

Ako u optužnom aktu, koji je podnet protiv okrivljenog zbog krivičnog dela neosnovano dobijanje i korišćenje kredita i drugih pogodnosti, nisu navedene okolnosti iz kojih proizlaze radnje lažnog prikazivanja činjenica na osnovu kojih je dobijen kredit, okrivljeni se ima osloboditi od optužbe da je izvršio pomenuto krivično delo s obzirom da takav opis radnje ne sadrži sva zakonska obeležja krivičnog dela koje mu se stavlja na teret.