Tag Archives for " oslobađanje od optužbe "

Odgovornost za prouzrokovanu štetu radnjom koja nije prekršaj

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost za prouzrokovanu štetu radnjom koja nije prekršaj

Činjenica da je neko lice pravnosnažnom prekršajnom presudom oslobođeno krivice da je prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu ne predstavlja samo po sebi osnov za potraživanje naknade štete od drugog učesnika u saobraćajnoj nezgodi, a ne predstavlja ni smetnju da sud u parničnom postupku utvrđuje građanskopravnu odgovornost za prouzrokovanu štetu.

Potvrđivanje optužnice

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Potvrđivanje optužnice

Prekoračenje optužbe

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Prekoračenje optužbe

Prekoračenje optužbe na štetu okrivljenog podrazumeva izmenu činjeničnog opisa radnji izvršenja krivičnog dela okrivljenog, koje su opisane u optužnom aktu, dodavanjem više kriminalnih aktivnosti, odnosno dodavanjem veće kriminalne volje okrivljenog, kojim se otežava položaj okrivljenog u pogledu pravne ocene dela ili krivične sankcije.

Potvrđivanje optužnice

KRVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPA

Potvrđivanje optužnice

Prilikom donošenja odluke o potvrđivanju optužnice prvostepeni sud ne vrši ocenu kontradiktornih dokaza u meri koja je potrebna za presuđenje.

Samovlašće i presuda kojom se okrivljeni oslobađa od optužbe

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Samovlašće i presuda kojom se okrivljeni oslobađa od optužbe

Kada okrivljeni izvrši seču stabala, uveren da se radi o parcelama njegovih pravnih prethodnika a ne o parcelama šumskog gazdinstva, ima se osloboditi od optužbe da je izvršio krivično delo samovlašće.

Presuda kojom se okrivljeni oslobađa od optužbe

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Presuda kojom se okrivljeni oslobađa od optužbe

Ako u optužnom aktu, koji je podnet protiv okrivljenog zbog krivičnog dela neosnovano dobijanje i korišćenje kredita i drugih pogodnosti, nisu navedene okolnosti iz kojih proizlaze radnje lažnog prikazivanja činjenica na osnovu kojih je dobijen kredit, okrivljeni se ima osloboditi od optužbe da je izvršio pomenuto krivično delo s obzirom da takav opis radnje ne sadrži sva zakonska obeležja krivičnog dela koje mu se stavlja na teret.