Tag Archives for " odnos presude i optužbe "

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Optužba nije prekoračena ukoliko se prilikom izmene nekih činjenica iz opisa dela prvostepeni sud kreće u granicama činjenica i okolnosti sadržanih u optužbi.

Objektivni identitet između optužbe i presude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Objektivni identitet između optužbe i presude

Nema povrede objektivnog identiteta između optužbe i presude, ako sud zasniva presudu na činjeničnom stanju utvrđenom na glavnom pretresu koje se kreće u granicama činjeničnog opisa opisanog u optužnom aktu, pod uslovom da se radi o istom događaju.

Odnos presude i optužbe

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Odnos presude i optužbe

Ne postoji povreda identiteta optužbe i presude, kada je privatnom tužbom tužioca stavljeno na teret okrivljenom krivično delo laka telesna povreda, a u izreci presude je navedeno da je radnju izvršenja preduzeo okrivljeni zajedno sa… (koji je svedok u ovom postupku), koji je oglašen krivim u prekršajnom postupku zbog istog događaja.

Odnos presude i optužbe

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Odnos presude i optužbe

Ako je okrivljeni optužen zbog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246. stav 1. KZ a presudom prvostepenog suda bude oglašen krivim zbog krivičnog dela omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 247. stav 1. KZ, optužba nije prekoračena.