Tag Archives for " prouzrokovanje štete trećem licu "

Naknada nematerijalne štete zbog zlostavljanja radi iznuđivanja iskaza

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog zlostavljanja radi iznuđivanja iskaza

Kada je policijski službenik policijske stanice učinio prema tužiocu krivično delo zlostavljanja i mučenja i krivično delo iznuđivanja iskaza, tada je tuženik Republika Srbija – MUP Srbije odgovoran za naknadu štete koja pripada tužiocu po osnovu pretrpljenih bolova, straha i povrede časti.

Zastarevanje potraživanja koje pripada osiguravaču prema trećem licu odgovornom za nastupanje osiguranog slučaja

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarevanje potraživanja koje pripada osiguravaču prema trećem licu odgovornom za nastupanje osiguranog slučaja

Zastarevanje potraživanja koje pripada osiguravaču prema trećem licu odgovornom za nastupanje osiguranog slučaja, počinje teći kad i zastarevanje potraživanja osiguranika prema tom licu i navršava se u istom roku.

Odgovornost pravnog lica za štetu koju njegov organ prouzrokuje trećem licu

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost pravnog lica za štetu koju njegov organ prouzrokuje trećem licu

Pravno lice odgovara za štetu koju njegov organ prouzrokuje trećem licu u vršenju ili u vezi sa vršenjem svoje funkcije, a da bi oštećeni imao pravo na naknadu štete potrebno je da je šteta nastala kao posledica protivpravnosti, odnosno nezakonitog ili nepravilnog rada organa tuženog.