Tag Archives for " mera zabrana upravljanja motornim vozilom "

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Optužba nije prekoračena ukoliko se prilikom izmene nekih činjenica iz opisa dela prvostepeni sud kreće u granicama činjenica i okolnosti sadržanih u optužbi.

Naknada štete nastale upotrebom motornog vozila

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Zabrana upravljanja motornim vozilom

PREKRŠAJNO PRAVO

Zabrana upravljanja motornim vozilom

Okolnost da je okrivljenom oduzeta vozačka dozvola, a da je isti nakon toga upravljao motornim vozilom u javnom saobraćaju i na taj način učinio prekršaj, isključuje mogućnost da je okrivljeni istom prilikom izvršio prekršaj vezan za nepoštovanje zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom.

Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja

Ukoliko je optužnim aktom stavljeno na teret optuženom da je u svojstvu vozača izvršio više propusta koji su doveli do nastupanja saobraćajne nezgode, prvostepeni sud ne mora da u izreci presude obuhvati sve te propuste već samo pojedine za koje smatra da su uzrokovali nastanak saobraćajne nezgode, što je dužan da detaljno obrazloži.