Tag Archives for " pravna kvalifikacija optužbe "

Nema prekoračenja optužbe

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

Nema prekoračenja optužbe

I kada se sud nije kretao u okvirima predloga javnog tužioca koji je izjavio žalbu u pogledu vrste i visine kazne, nema prekoračenja optužnog akta, jer sud nije vezan za predlog tužioca u pogledu vrste i mere krivične sankcije.

Obračun troškova krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Obračun troškova krivičnog postupka

U slučaju kada je tokom krivičnog postupka od strane javnog tužioca menjana pravna kvalifikacija krivičnog dela koje je okrivljenom stavljeno na teret, troškovi krivičnog postupka obračunavaju se prema zaprećenoj kazni za ono krivično delo za koje se vodi krivični postupak u momentu kada su od strane branioca preduzete procesne radnje, a ne u odnosu na krivično delo koje je okrivljenom stavljeno na teret u trenutku kada je krivični postupak pravnosnažno okončan.

Određivanje privremene mere zbog povrede žiga

AUTORSKO PRAVO

Određivanje privremene mere zbog povrede žiga

Na predlog lica, koje učini verovatnim da je njegovo pravo povređeno ili da će biti povređeno, sud može da odredi privremenu meru oduzimanja ili isključenja iz prometa predmeta kojima se vrši povreda, sredstava za proizvodnju tih predmeta, odnosno meru zabrane nastavljanja započetih radnji kojima se vrši ili bi se mogla izvršiti povreda prava na žig.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Optužba nije prekoračena ukoliko se prilikom izmene nekih činjenica iz opisa dela prvostepeni sud kreće u granicama činjenica i okolnosti sadržanih u optužbi.

Opis dela u optužnici mora biti precizan

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Opis dela u optužnici mora biti precizan

Opis dela u optužnici mora biti takav da je jasno šta se okrivljenom stavlja na teret, kako u pogledu radnji izvršenja, posledica krivičnog dela, objektivnog uslova inkriminacije i kvalifikatornih okolnosti, tako i u pogledu krivice okrivljenog.