Tag Archives for " carinski prekršaj "

Carinski prekršaj – odgovornost za tačnost podataka o poreklu robe

PREKRŠAJNO PRAVO

Carinski prekršaj – odgovornost za tačnost podataka o poreklu robe

Za tačnost podataka o poreklu robe na fakturi, za koju je naknadno izvršenom proverom ustanovljeno da je neverodostojna, odgovoran je izvoznik koji je sačinio fakturu, a ne lice koje je takvu fakturu predalo carinskom organu za carinjenje robe.