Tag Archives for " privredni prestup i uslovna osuda "

Urednost optužnog predloga povodom privrednog prestupa

PRIVREDNO PRAVO

Urednost optužnog predloga povodom privrednog prestupa

U slučaju proširenja optužnog predloga, optužni predlog mora sadržati sve elemente optužnog predloga kao samostalnog akta.

Sprovođenje postupka za privredni prestup pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu

PRIVREDNO PRAVO

Sprovođenje postupka za privredni prestup pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu

Za privredni prestup pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu pokreće se i sprovodi jedinstveni postupak. Pokretanje i sprovođenje postupka protiv pravnog lica ili samo protiv odgovornog lica moguće je samo ako postoje zakonski razlozi za gonjenje samo jednog od njih, ili ako se protiv odgovornog lica vodi postupak za krivično delo koje ima obeležje privrednog prestupa.

Odgovornost za privredni prestup zbog nedostavljanja izjave o neaktivnosti

PRIVREDNO PRAVO

Odgovornost za privredni prestup zbog nedostavljanja izjave o neaktivnosti

Pravno lice, pa i zadruga koja ima svojstvo pravnog lica, koje nije imalo poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obavezama, dužno je da do kraja februara naredne godine dostavi Agenciji izjavu o neaktivnosti koja se odnosi na poslovnu godinu.

Uslovna osuda za privredni prestup

PRIVREDNO PRAVO

Uslovna osuda za privredni prestup

Za učinjeni privredni prestup okrivljenom pravnom i okrivljenom odgovornom licu može se izreći uslovna osuda kada je sud pravnom licu izrekao kaznu do 20.000 dinara, a odgovornom licu do 4.000 dinara i odrediti da se tako utvrđene kazne neće izvršiti ako osuđeni za vreme koje odredi sud, a koje ne može biti kraće od jedne ni duže od dve godine, ne učine nov privredni prestup, odnosno ako odgovorno lice ne učini krivično delo koje ima i obeležja privrednog prestupa.