Tag Archives for " krivična dela protiv privrede "

Urednost optužnog predloga povodom privrednog prestupa

PRIVREDNO PRAVO

Urednost optužnog predloga povodom privrednog prestupa

U slučaju proširenja optužnog predloga, optužni predlog mora sadržati sve elemente optužnog predloga kao samostalnog akta.

Sprovođenje postupka za privredni prestup pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu

PRIVREDNO PRAVO

Sprovođenje postupka za privredni prestup pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu

Za privredni prestup pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu pokreće se i sprovodi jedinstveni postupak. Pokretanje i sprovođenje postupka protiv pravnog lica ili samo protiv odgovornog lica moguće je samo ako postoje zakonski razlozi za gonjenje samo jednog od njih, ili ako se protiv odgovornog lica vodi postupak za krivično delo koje ima obeležje privrednog prestupa.

Promene predviđene u Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika

UDK: 343.26(497.11)

PROMENE PREDVIĐENE U NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA
Prof. dr Nataša Mrvić Petrović, Institut za uporedno pravo, Beograd.

Rezime: U radu se analizira Nacrt izmena i dopuna Krivičnog zakonika. Ukazuje se da su najvažnije izmene u sistemu kazni (uvođenje doživotnog zatvora i kućnog zatvora) i u grupi krivičnih dela protiv privrede. Autor ukazuje na razloge izmena, ispituje kriminalno-političku opravdanost novih predloga i analizira razlike u odnosu na sadašnje zakonske odredbe.

Ključne reči: Krivični zakonik, doživotni zatvor, zatvor, kućni zatvor, krivična dela protiv privrede, korupcija.