Tag Archives for " pokretanje i vođenje prekršajnog postupka "

Zastarelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka

PREKRŠAJNO PRAVO

Zastarelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka

Prekršajni postupak ne može se pokrenuti niti voditi ako protekne jedna godina od dana kada je prekršaj učinjen, a pokretanje i vođenje prekršajnog postupka zastareva u svakom slučaju kada protekne dva puta onoliko vremena koliko se po zakonu traži za zastarelost.

Pokretanje i vođenje prekršajnog postupka

USTAVNO PRAVO

Pokretanje i vođenje prekršajnog postupka

U slučaju da nadležni organ podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, a sud u toku postupka zaključi da se radi o prekršaju za koji je trebalo izdati prekršajni nalog, jer se radi o delu za koje je predviđena novčana kazna u fiksnom iznosu, sud ne može da vrati organu državne uprave predmet radi naknadnog izdavanja prekršajnog naloga, već mora da završi započeti postupak.