Tag Archives for " zahtev za zaštitu zakonitosti "

Ovlašćenje za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti

PREKRŠAJNO PRAVO

Ovlašćenje za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti

Samo Republički javni tužilac može podići zahtev za zaštitu zakonitosti protiv pravnosnažne presude prekršajnog suda, a okrivljeni, odnosno njegov branilac ima samo mogućnost da nadležnom javnom tužiocu podnese inicijativu za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti, na osnovu koje javni tužilac odlučuje da li ima mesta podnošenju ovag vanrednog pravnog leka.

Zahtev za zaštitu zakonitosti

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Zahtev za zaštitu zakonitosti

Kada je zahtev za zaštitu zakonitosti podnet i zbog povrede Ustava Republike Srbije i odredaba Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i dodatnih protokola uz zahtev se mora podneti i odluka Ustavnog suda ili Evropskog suda za ljudska prava, da bi zahtev imao propisani sadržaj i da bi se po istom moglo odlučivati.

Zahtev za zaštitu zakonitosti

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Zahtev za zaštitu zakonitosti

Kada prvostepeni sud nije u toku krivičnog postupka koristio zapisnik o pretresu – pregledu okrivljenog niti je isti izveo kao dokaz, onda ne postoji ni bitna povreda odredaba krivičnog postupka koja bi bila osnov za usvajanje zahteva za zaštitu zakonitosti.

Zahtev za zaštitu zakonitosti

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Zahtev za zaštitu zakonitosti

Kada podnosilac zahteva za zaštitu zakonitosti navodi da mu je povređeno ljudsko pravo na pravično i nepristrasno suđenje, mora uz zahtev da dostavi odluku Ustavnog suda ili Evropskog suda za ljudska prava kojom je ta povreda konstatovana, u suprotnom zahtev nema propisan sadržaj.

Zahtev za zaštitu zakonitosti

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Zahtev za zaštitu zakonitosti

Kada je i pored podataka u spisima, da je obavljena analiza metodom gasne hromatografije i utvrđeno da je vrednost odnosa relevantnih kanabinoida veća od jedan, na osnovu čega su veštaci zaključili da ispitivani biljni materijal cannabis sativa predstavlja tip biljke „droga“, a sud okrivljenog oslobodio optužbe da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246. stav 1. KZ, tada je drugostepeni sud u korist okrivljenog povredio zakon.

Ovlašćenje za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti

PREKRŠAJNO PRAVO

Ovlašćenje za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti

Ovlašćenje za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti pripada isključivo Republičkom javnom tužiocu, a ne i okrivljenom, odnosno njegovom braniocu, koji samo imaju mogućnost da nadležnom javnom tužiocu podnesu inicijativu za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti, na osnovu koje nadležni javni tužilac odlučuje da li ima mesta podnošenju ovog vanrednog pravnog leka.

1 2 3 5