Tag Archives for " Zahtev za zaštitu zakonitosti "

Zahtev za zaštitu zakonitosti

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Zahtev za zaštitu zakonitosti

Kada podnosilac zahteva za zaštitu zakonitosti navodi da mu je povređeno ljudsko pravo na pravično i nepristrasno suđenje, mora uz zahtev da dostavi odluku Ustavnog suda ili Evropskog suda za ljudska prava kojom je ta povreda konstatovana, u suprotnom zahtev nema propisan sadržaj.

Zahtev za zaštitu zakonitosti

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Zahtev za zaštitu zakonitosti

Kada je i pored podataka u spisima, da je obavljena analiza metodom gasne hromatografije i utvrđeno da je vrednost odnosa relevantnih kanabinoida veća od jedan, na osnovu čega su veštaci zaključili da ispitivani biljni materijal cannabis sativa predstavlja tip biljke „droga“, a sud okrivljenog oslobodio optužbe da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246. stav 1. KZ, tada je drugostepeni sud u korist okrivljenog povredio zakon.

Ovlašćenje za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti

PREKRŠAJNO PRAVO

Ovlašćenje za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti

Ovlašćenje za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti pripada isključivo Republičkom javnom tužiocu, a ne i okrivljenom, odnosno njegovom braniocu, koji samo imaju mogućnost da nadležnom javnom tužiocu podnesu inicijativu za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti, na osnovu koje nadležni javni tužilac odlučuje da li ima mesta podnošenju ovog vanrednog pravnog leka.

Zahtev za zaštitu zakonitosti

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Zahtev za zaštitu zakonitosti

Ukoliko podnosilac zahteva navodi da mu je povređeno ljudsko pravo na pravično i nepristrasno suđenje, mora uz zahtev da dostavi odluku Ustavnog suda ili Evropskog suda za ljudska prava kojom je ta povreda konstatovana a u protivnom takav zahtev nema propisan sadržaj.

Zahtev za zaštitu zakonitosti

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Zahtev za zaštitu zakonitosti

Kada se u zahtevima za zaštitu zakonitosti ukazuje na pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje iako su zahtevi formalno podneti zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, takav zahtev će se kao nedozvoljen odbaciti.

Zahtev za zaštitu zakonitosti i troškovi krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Zahtev za zaštitu zakonitosti i troškovi krivičnog postupka

Osnovan je zahtev za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenih protiv presude drugostepenog suda koji je pravnosnažnom presudom odbio optužbu prema okrivljenima da su izvršili krivično delo za koje se goni po privatnoj tužbi a istom presudom nije odlučio o troškovima krivičnog postupka.

Ovlašćenje za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti

PREKRŠAJNO PRAVO

Ovlašćenje za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti

Zahtev za zaštitu zakonitosti može podići samo Republički javni tužilac i to u roku od tri meseca od dana dostavljanja presude, a ne i okrivljeni, odnosno njegov branilac.

X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.