Tag Archives for " disciplinska odgovornost "

Disciplinska odgovornost policijskih službenika

UDK: 351.74.085(497.11)

DISCIPLINSKA ODGOVORNOST POLICIJSKIH SLUŽBENIKA
Dr Vesna Bilbija, viši savetnik u Upravnom sudu Republike Srbije.
Rad je predstavljen na 32. susretima učesnika Kopaoničke škole prirodnog prava, „Pravo i snaga umnosti“, Pra-vni život, tom II, br. 10, str. 319-333.

Rezime: Deveti deo važećeg Zakona o policiji koji je stupio na snagu početkom 2016. godine, posvećen je disciplinskoj odgovornosti. Uređena su sledeća pitanja: odgovornost za povrede službene dužnosti, prava policijskog službenika u disciplinskom postupku, shodna primena drugih propisa i bliže uređivanje disciplinske odgovornosti, lake povrede službene dužnosti, teške povrede službene dužnosti, disciplinske mere (za lake i za teške povrede službene dužnosti) i postupak (nadležnost za pokretanje i odlučivanje, načela), kriterijumi za izricanje disciplinske mere, kao i razlozi i postupak privremenog udaljenja iz službe.
Imajući u vidu važnost poslova koji su policijskim službenicima, kao posebnoj vrsti državnih službenika, povereni, pitanje disciplinske odgovornosti zaslužuje poseban osvrt.

Ključne reči: disciplinska odgovornost, lake povrede službene dužnosti, teške povrede službene dužnosti, disciplinske mere i postupak.

Problemi u primeni opštih propisa o zaradi, disciplinskoj odgovornosti, udaljenju sa rada i pravnim posledicama prestanka radnog odnosa

UDK: 349.2(497.11)

PROBLEMI U PRIMENI OPŠTIH PROPISA O ZARADI, DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI, UDALJENJU SA RADA I PRAVNIM POSLEDICAMA PRESTANKA RADNOG ODNOSA
Prof. dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije i univerzitetski profesor u penziji.

Rezime: Prilog ovoj rubrici bavi se problemima u primeni propisa o: zaradi, disciplinskoj odgovornosti, udaljenju sa rada i pravnim posledicama prestanka radnog odnosa. 1) Odgovarajuća i osnovna zarada često se poistovećuju, dok se osnovna zarada dovodi u korelaciju sa zaradom po osnovu učinka a zarada po osnovu učinka u korelaciju sa minimalnom zaradom. 2) Disciplinsku odgovornost Zakon o radu uređuje kao supsidijarni krak propisa o prestanku radnog odnosa. Inicijalni akt za utvrđivanje te odgovornosti je – upozorenje, dok su sankcije – udaljenje bez naknade zarade, novčana kazna i opomena sa najavom otkaza za ponavljanje kažnjive radnje. Ustavni sud je našao da je odredba člana 179. stav 3. tačka 5. Zakona o radu neustavna. Pri tom nije razlikovao krivično delo od radnje izvršenja krivičnog dela koja može biti blanketno predviđena i kao radnja izvršenja povrede radne obaveze ili narušavanja radne discipline. Resorno ministarstvo je najavilo dopunu Zakona o radu odredbom da zloupotreba bolovanja, kao nepoštovanje radne discipline, predstavlja otkazni razlog previđajući da član 179. stav 3. tačka 3. taj otkazni razlog već predviđa. 3) Problemi u vezi sa udaljenjem nastaju kad se utvrdi da ono nije bilo određeno u skladu sa zakonom. 4) Problemi u vezi sa posledicama nezakonitog prestanka radnog odnosa, tiču se odredaba o naknadi štete kojim se drastično narušava princip potpune naknade (predviđene članom 190. Zakona o obligacionim odnosima).

Ključne reči: problemi, zarada, disciplinska odgovornost, udaljenje sa rada, nezakonit prestanak radnog odnosa i naknada štete.

Shodna primena opštih procesnih zakona u disciplinskom postupku

UDK: 349.22:331.108.642

SHODNA PRIMENA OPŠTIH PROCESNIH ZAKONA U DISCIPLINSKOM POSTUPKU
Radojka Marinković, sudija Upravnog suda.

Rezime: Tema rada je sistematičan prikaz zakonskih osnova, pravnih instituta i sudske prakse u shodnoj primeni opštih procesnih zakona u postupku utvrđivanja disciplinske odgovornosti lica u radnopravnom statusu u organima javne vlasti kojima je sudska zaštita obezbeđena u upravnom sporu; svrha disciplinskog postupka; pretpostavke i uslovi vođenja disciplinskog postupka; utvrđivanje disciplinske odgovornosti u disciplinskom postupku.

Ključne reči: disciplinski postupak, disciplinska odgovornost, dužnost, disciplinske mere, opšti upravni postupak, krivični postupak, shodna primena opštih procesnih zakona, opšti pravni instituti upravnog i krivičnog prava.

Disciplinska odgovornost zaposlenih po Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

UDK: 331.108.6:37(497.11)

DISCIPLINSKA ODGOVORNOST ZAPOSLENIH PO ZAKONU O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, u penziji.

Rezime: Donet je novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koji sadrži određene novele u odnosu na raniji zakon i u pogledu pravila koja se odnose na disciplinsku odgovornost i disciplinski postupak. U radu su kroz normativnu analizu ovih pravila pokazana i nova nomo rešenja.

Ključne reči: obrazovanje i vaspitanje, novi zakon, disciplinski postupak, disciplinska odgovornost, formalni izvori prava, zakon, opšti akt, teže povrede radne obaveze, zabrane, udaljenje, disciplinske mere.

Mere za nepoštovanje radne discipline, odnosno povredu radnih obaveza sa poesbnim osvrtom na meru opomene sa najavom otkaza

UDK: 331.62/.64

MERE ZA NEPOŠTOVANJE RADNE DISCIPLINE, ODNOSNO POVREDU RADNIH OBAVEZA SA POSEBNIM OSVRTOM NA MERU OPOMENE SA NAJAVOM OTKAZA
Mr Vesna Bilbija, sudijski pomoćnik, u zvanju savetnik, arbitar/miritelj kod Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

Rezime: Prema odredbama člana 179a Zakona o radu, poslodavac može zaposlenom za povredu radne obaveze, odnosno nepoštovanje radne discipline da, ako smatra da postoje olakšavajuće okolnosti ili da povreda radne obaveze, odnosno nepoštovanje radne discipline, nije takve prirode da zaposlenom treba da otkaže ugovor o radu, umesto otkaza, izrekne jednu od sledećih mera:
1) privremeno udaljenje sa rada bez naknade zarade, u trajanju od 15 radnih dana;
2) novčanu kaznu u iznosu do 20% osnovne zarade zaposlenog za mesec u kome je novčana kazna izrečena, u trajanju do tri meseca, koja se izvršava obustavom od zarade, na osnovu rešenja poslodavca o izrečenoj meri;
3) opomenu sa najavom otkaza u kojoj se navodi da će poslodavac zaposlenom otkazati ugovor o radu bez ponovnog upozorenja, ako u narednom roku od šest meseci učini istu povredu radne obaveze ili nepoštovanje radne discipline.
U ovom radu učinjen je poseban osvrt na meru opomene sa najavom otkaza. Navedena mera bila je obilato zastupljena u sistemu disciplinskih mera do 90-ih godina prošlog veka, kada je izraženo vaspitno-moralno dejstvo bilo njeno osnovno obeležje i differentia specifica u odnosu na sve druge mere. Pored istorijskog, u ovom radu učinjen je osvrt na meru opomene sa najavom otkaza i u svetlu novih zakonskih rešenja.

Ključne reči: disciplinska odgovornost, disciplinska mera, radna obaveza, radna disciplina, moralno-vaspitno dejstvo, opomena sa najavom otkaza.