Tag Archives for " ocena iskaza svedoka "

Građenje bez građevinske dozvole i umišljaj okrivljenog

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Građenje bez građevinske dozvole i umišljaj okrivljenog

Kada se okrivljeni kao investitor, pre nego što je na svojoj parceli postavio bilborde, interesovao kod nadležne inspekcijske službe gde mu je rečeno da mu za to ne treba građevinska dozvola, mora se u prvostepenoj presudi jasno opredeliti u čemu se ogleda umišljaj okrivljenog za izvršenje krivičnog dela građenje bez građevinske dozvole.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Osuđujuća presuda protiv prvog okrivljenog ne može se zasnivati isključivo na iskazu drugog okrivljenog koji je u predistražnom postupku u policijskoj upravi prvo izjavio da je opojnu drogu kupio od prvog okrivljenog a potom na glavnom pretresu izmenio svoju odbranu negirajući da je opojnu drogu kupio od prvog okrivljenog, već je rekao da je istu dobio od njega.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Priznanja okrivljenih koji su sastavni deo sporazuma o priznanju krivičnog dela između njih i tužioca, nemaju ni formu ni karakter iskaza u smislu odredbi ZKP o ispitivanju okrivljenog u istrazi i na glavnom pretresu, pa kada prvostepeni sud nije izdvojio te zapisnike, radi se o nezakonitom dokazu zbog čega se navedeni zapisnici moraju izdvojiti na pretresu pred drugostepenim sudom.

Potvrđivanje optužnice

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Potvrđivanje optužnice

Razbojništvo i institut podstrekavanja

KRVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Razbojništvo i institut podstrekavanja

Kada okrivljeni u svojim odbranama ukažu na treće lice koje ih je „nagovorilo“ da učine krivično delo razbojništva, pa sud odbije njihov predlog za saslušanje navedenog lica u svojstvu svedoka, navedeni dokaz nije od uticaja na postojanje krivičnog dela koje se vodi protiv okrivljenih.