Tag Archives for " preinačenje oslobađajuće u osuđujuću presudu "

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

SUDSKA PRAKSA SRBIJE

KRIVIČNO PRAVO

PROCESNO PRAVO

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Prvostepeni sud je imao zakonskih ovlašćenja, da nakon što je glavni pretres završen, u postupku većanja i glasanja ponovo otvori glavni pretres, da sam bez predloga stranaka odredi izvođenje određenog dokaza da bi se predmet dokazivanja svestrano raspravio, pa donošenjem osuđujuće presude, prvostepeni sud nije učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka na koju se ukazuje u žalbi branioca okrivljenog.

Uračunavanje mere zadržavanja u policijskoj upravi uz izrečenu novčanu kaznu i povreda zakona iz člana 439. tačka 4. ZKP

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Uračunavanje mere zadržavanja u policijskoj upravi uz izrečenu novčanu kaznu i povreda zakona iz člana 439. tačka 4. ZKP

Kada se protiv okrivljenog vodio krivični postupak zbog krivičnog dela iznuda i krivičnog dela neovlašćeno korišćenje opojnih droga pa je prema okrivljenom određena mera zadržavanja u policijskoj upravi u trajanju od dva dana, a na glavnom pretresu je OJT odustao od gonjenja zbog krivičnog dela iz člana 214. stav 1. KZ, to u situaciji kada je doneta presuda kojom se okrivljeni oglašava krivim zbog krivičnog dela iz člana 246a stav 1. KZ, sud je bio dužan da meru zadržavanja uračuna u izrečenu novčanu kaznu.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Osuđujuća presuda protiv prvog okrivljenog ne može se zasnivati isključivo na iskazu drugog okrivljenog koji je u predistražnom postupku u policijskoj upravi prvo izjavio da je opojnu drogu kupio od prvog okrivljenog a potom na glavnom pretresu izmenio svoju odbranu negirajući da je opojnu drogu kupio od prvog okrivljenog, već je rekao da je istu dobio od njega.

Preinačenje oslobađajuće u osuđujuću presudu posle pretresa pred drugostepenim sudom

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Preinačenje oslobađajuće u osuđujuću presudu posle pretresa pred drugostepenim sudom

Odluka o krivici optuženog može se utvrditi i na osnovu izveštaja ustanove da li se optuženi nalazio na izdržavanju kazne u vreme izvršenja krivičnih dela koja su mu stavljena na teret.