Tag Archives for " odgovornost za štetu "

Zastarelost prava na povraćaj naknade izmirene štete kod regresnog zahteva

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost prava na povraćaj naknade izmirene štete kod regresnog zahteva

Pravo na povraćaj naknade izmirene štete kod regresnog zahteva stiče se isplatom odštete trećem licu i od tog momenta teče rok zastarelosti tog zahteva, a ne od momenta kada je tužilac saznao za štetu.

Odgovornost za štetu nastalu od opasne stvari

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost za štetu nastalu od opasne stvari

Za štetu nastalu od opasne stvari, pored vlasnika stvari odgovara i lice kome je stvar poverena na upotrebu ili lice koje je inače dužno da je nadgleda.

Odgovornost vlasnika i korisnika samostalnih delova zgrade za nastalu štetu

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost vlasnika i korisnika samostalnih delova zgrade za nastalu štetu

Vlasnici i korisnici samostalnih delova zgrade imaju obavezu da održavaju svoje delove zgrada na način kojim se eliminiše opasnost od nastupanja štete, pa su odgovorni za nastalu štetu.

Šteta prouzrokovana nastankom saobraćajne nezgode

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Šteta prouzrokovana nastankom saobraćajne nezgode

U slučaju nastanka saobraćajne nezgode, kada je jedan od učesnika lice koje je upravljalo vozilom i koje napusti lice mjesta, što se poistovjećuje sa licem pod uticajem alkohola, pretpostavlja se da je alkohol uzrok saobraćajne nezgode kojom je prouzrokovana šteta, dok se ne dokaže suprotno.

Odgovornost za štetu usled neobezbeđenog iskopanog kanala

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost za štetu usled neobezbeđenog iskopanog kanala

Kada je maloletni oštećeni star 11 godina, upravljajući biciklom, upao u kanal pored kolovoza u ulici u kojoj su se izvodili radovi, pretrpeo povrede, za naknadu štete solidarno su odgovorni tuženici: opština i preduzeće – izvođač radova.

Pravo na naknadu štete zbog smrti rehabilitovanog lica

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo na naknadu štete zbog smrti rehabilitovanog lica

Pravo na naknadu štete zbog smrti rehabilitovanog lica (materijalne i nematerijalne), njihovi naslednici mogu osnovano potraživati samo u slučaju kada je smrt nastupila u vreme lišenja slobode ili ako je nastupila nakon puštanja na slobodu, ali samo ako je smrt posledica torture koju je zatvarano lice trpelo u vreme lišenja slobode.

Odgovornost za štetu koju zaposleni u radu ili u vezi sa radom prouzrokuje trećem licu

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost za štetu koju zaposleni u radu ili u vezi sa radom prouzrokuje trećem licu

Za štetu koju zaposleni u radu ili u vezi sa radom prouzrokuje trećem licu odgovara poslodavac kod kojeg je zaposleni radio u trenutku prouzrokovanja štete, osim ako dokaže da je zaposleni u datim okolnostima postupao onako kako je trebalo.

Odgovornost opštine za štetu usled izvođenja radova na izgradnji lokalnog puta

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost opštine za štetu usled izvođenja radova na izgradnji lokalnog puta

Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje lokalnih puteva spada u izvornu nadležnost opštine, zbog čega na njenoj strani postoji pasivna legitimacija i odgovornost za štetu koja je prilikom izvođenja radova na izgradnji lokalnog puta pričinjena trećim licima.