Tag Archives for " odgovornost za štetu "

Pravo na naknadu štete zbog smrti rehabilitovanog lica

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo na naknadu štete zbog smrti rehabilitovanog lica

Pravo na naknadu štete zbog smrti rehabilitovanog lica (materijalne i nematerijalne), njihovi naslednici mogu osnovano potraživati samo u slučaju kada je smrt nastupila u vreme lišenja slobode ili ako je nastupila nakon puštanja na slobodu, ali samo ako je smrt posledica torture koju je zatvarano lice trpelo u vreme lišenja slobode.

Odgovornost za štetu koju zaposleni u radu ili u vezi sa radom prouzrokuje trećem licu

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost za štetu koju zaposleni u radu ili u vezi sa radom prouzrokuje trećem licu

Za štetu koju zaposleni u radu ili u vezi sa radom prouzrokuje trećem licu odgovara poslodavac kod kojeg je zaposleni radio u trenutku prouzrokovanja štete, osim ako dokaže da je zaposleni u datim okolnostima postupao onako kako je trebalo.

Odgovornost opštine za štetu usled izvođenja radova na izgradnji lokalnog puta

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost opštine za štetu usled izvođenja radova na izgradnji lokalnog puta

Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje lokalnih puteva spada u izvornu nadležnost opštine, zbog čega na njenoj strani postoji pasivna legitimacija i odgovornost za štetu koja je prilikom izvođenja radova na izgradnji lokalnog puta pričinjena trećim licima.

Mesna nadležnost suda za sporove o vanugovornoj odgovornosti za štetu

PROCESNO PRAVO

Mesna nadležnost suda za sporove o vanugovornoj odgovornosti za štetu

U sporovima zbog vanugovorne odgovornosti za štetu, pored suda opšte mesne nadležnosti, nadležan je i sud na čijem je području izvršena štetna radnja, odnosno, sud na čijem je području nastupila štetna posledica.

Odgovornost za štetu koju pretrpi sportista pri bavljenju sportskim aktivnostima

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost za štetu koju pretrpi sportista pri bavljenju sportskim aktivnostima

Na odgovornost za štetu koju pretrpi sportista pri bavljenju sportskim aktivnostima, primenjuju se opšta pravila o odgovornosti za štetu, ali pravo na naknadu štete ne obuhvata onu štetu koja je, u skladu sa sportskim pravilima, rezultat uobičajenih opasnosti i rizika bavljenja određenom sportskom aktivnošću.