Tag Archives for " razlog za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti "

Prekoračenje optužbe

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Prekoračenje optužbe

Prekoračenje optužbe na štetu okrivljenog podrazumeva izmenu činjeničnog opisa radnji izvršenja krivičnog dela okrivljenog, koje su opisane u optužnom aktu, dodavanjem više kriminalnih aktivnosti, odnosno dodavanjem veće kriminalne volje okrivljenog, kojim se otežava položaj okrivljenog u pogledu pravne ocene dela ili krivične sankcije.

Povreda ili uskraćivanje ljudskog prava i slobode kao razlog za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Povreda ili uskraćivanje ljudskog prava i slobode kao razlog za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti

Zahtev za zaštitu zakonitosti može se podneti ako je pravnosnažnom odlukom povređeno ili uskraćeno ljudsko pravo i sloboda okrivljenog ili drugog učesnika u postupku koje je zajemčeno Ustavom ili Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, a to je utvrđeno odlukom Ustavnog suda ili Evropskog suda za ljudska prava.