Tag Archives for " davanje iskaza "

Ocena iskaza svedoka

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

Ocena iskaza svedoka

Iskazi svedoka moraju biti u saglasnosti kako međusobno, tako i sa drugim izvedenim dokazima, da bi se isti prihvatili i da bi se na njima zasnovala osuđujuća presuda.

Neuropsihijatrijsko veštačenje – odbijanje predloga za veštačenje u toku postupka

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Neuropsihijatrijsko veštačenje – odbijanje predloga za veštačenje u toku postupka

U situaciji kada je optuženi saslušavan i u policiji i u javnom tužilaštvu, pa nije ukazivao na bilo koje okolnosti koje bi izazivale potrebu ili nužnost za neuropsihijatrijskim veštačenjem, navodi optuženog na koje se poziva na glavnom pretresu da se ne seća događaja jer je u vreme izvršenja krivičnog dela koristio spid i kokain i da se lečio na privatnoj klinici u Beogradu, ali do kraja glavnog pretresa nije dostavio bilo kakvu medicinsku dokumentaciju, pravilna je odluka prvostepenog suda da ne prihvati predlog za neuropsihijatrijsko veštačenje optuženog.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Osuđujuća presuda protiv prvog okrivljenog ne može se zasnivati isključivo na iskazu drugog okrivljenog koji je u predistražnom postupku u policijskoj upravi prvo izjavio da je opojnu drogu kupio od prvog okrivljenog a potom na glavnom pretresu izmenio svoju odbranu negirajući da je opojnu drogu kupio od prvog okrivljenog, već je rekao da je istu dobio od njega.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Priznanja okrivljenih koji su sastavni deo sporazuma o priznanju krivičnog dela između njih i tužioca, nemaju ni formu ni karakter iskaza u smislu odredbi ZKP o ispitivanju okrivljenog u istrazi i na glavnom pretresu, pa kada prvostepeni sud nije izdvojio te zapisnike, radi se o nezakonitom dokazu zbog čega se navedeni zapisnici moraju izdvojiti na pretresu pred drugostepenim sudom.

Potvrđivanje optužnice

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Potvrđivanje optužnice