Tag Archives for " zakonska zatezna kamata "

Ugovor o građenju sa klauzulom ”ključ u ruke”

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o građenju sa klauzulom “ključ u ruke”

Ugovaranjem klauzule “ključ u ruke” kod ugovora o građenju isključuje se pravo izvođača da pored ugovorene cene ostvari i naknadu za višak radova i naknadne radove izvedene bez odobrenja naručioca.

Početak toka zakonskih zateznih kamata

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Početak toka zakonskih zateznih kamata

Nema povrede prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada u obrazloženju osporene odluke nema ničega što ukazuje na proizvoljnu primjenu relevantnih propisa na štetu apelantice, te kada je redovan sud za svoju odluku dao veoma jasne i argumentovane razloge.

Pravo na zakonsku zateznu kamatu na dosuđeni iznos troškova postupka

USTAVNO PRAVO

Pravo na zakonsku zateznu kamatu na dosuđeni iznos troškova postupka

Stranka u parničnom postupku ima pravo na zakonsku zateznu kamatu na dosuđeni iznos troškova postupka kada odluka o troškovima postupka postane pravnosnažna i kada protekne rok za dobrovoljno ispunjenje obaveze.

Pravo na zakonsku zateznu kamatu

USTAVNO PRAVO

Pravo na zakonsku zateznu kamatu

U slučaju da dužnik novčane obaveze zadocni sa ispunjenjem obaveze, poverilac novčane obaveze po samom zakonu stiče pravo na zakonsku zateznu kamatu, a sudskom odlukom se vrši konkretizacija prava na zakonsku zateznu kamatu na osnovu okolnosti konkretnog slučaja i postavljenih zakonskih kriterijuma.

Naknada materijalne štete i pravo na zakonsku zateznu kamatu

USTAVNO PRAVO

Naknada materijalne štete i pravo na zakonsku zateznu kamatu

Naknada materijalne štete određuje se prema cenama u vreme donošenja sudske odluke, pa i obaveza isplate naknade dospeva danom donošenja prvostepene presude, od kog trenutka oštećeni ima i pravo na zakonsku zateznu kamatu.