Category Archives for "Stvarno pravo"

Susedsko pravo

STVARNO PRAVO
Susedsko pravo

U susedsko pravo spada i zabrana izmene prirodnog toka vode koja se sastoji u obavezi sopstvenika jednog zemljišta da trpi tok vode preko svog zemljišta i da, bez saglasnosti sopstvenika susednog zemljišta, ne sme menjati pravac ili jačinu vode na način kojim bi susedu pričinio štetu.

Zastarelost potraživanja naknade za eksproprisane nepokretnosti

STVARNO PRAVO

Zastarelost potraživanja naknade za eksproprisane nepokretnosti

Zastarelost potraživanja naknade za nepokretnosti koje su prešle u društvenu svojinu po osnovu eksproprijacije, odnosno nacionalizacije po drugom zakonskom osnovu, gde se naknada određuje po službenoj dužnosti, počinje da teče prvog dana posle dana kad je raniji vlasnik nepokretnosti prema zakonu imao pravo da zahteva naknadu određenu poravnanjem ili odlukom suda.

Sticanje svojine građenjem

STVARNO PRAVO

Sticanje svojine građenjem

Usmeni ugovor o zajedničkoj gradnji stambene zgrade, predstavlja valjan pravni osnov za sticanje prava svojine kada iz njegove sadržine, volje ugovornih strana, proizlazi da su se ugovarači dogovorili da zajedničkim sredstvima i radom sagrade porodičnu stambenu zgradu na paraceli koju su kupili zajedničkim sredstvima.

Jače pravo za sticanje svojine na nepokretnosti

STVARNO PRAVO
Jače pravo za sticanje svojine na nepokretnosti

U slučaju kada su dva lica zaključila posebne ugovore radi sticanja prava svojine na istoj nepokretnosti, a oba lica su savesna, jače pravo ima lice kome je nepokretnost predata u državinu.

1 2 3 39