Category Archives for "Stvarno pravo"

Hipoteka na objektu u izgradnji

STVARNO PRAVO

Hipoteka na objektu u izgradnji

Hipoteka na objektu u izgradnji tereti pravo gradnje i sprovodi se kroz katastar tako što se upisuje hipoteka na parceli na kojoj se vrši izgradnja objekta, a kada se objekat izgradi i kao takav upiše u katastar, onda se hipoteka automatski, po službenoj dužnosti, upisuje na sam objekat i sve njegove delove.

Naknada za ulaganja koja je vlasnik izvršio nakon što je obavešten o podnetom predlogu za eksproprijaciju

STVARNO PRAVO

Naknada za ulaganja koja je vlasnik izvršio nakon što je obavešten o podnetom predlogu za eksproprijaciju

Vlasnik eksproprisane nepokretnosti nema pravo na naknadu za ulaganja koja je izvršio posle dana kada je pismeno obavešten o podnetom predlogu za eksproprijaciju, osim troškova koji su bili neophodni za korišćenje nepokretnosti, ali ima pravo da skine useve i ubere plodove sa eksproprisanog zemljišta.

SUDSKO I VANSUDSKO REŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

NEDOUMICE

STVARNO PRAVO

UDK: 366.5(497.11)
COBISS.SR-ID 141323529

SUDSKO I VANSUDSKO REŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA
* Maja Gluščević, advokat iz Niša.
Rezime: Cilj donošenja Zakona o zaštiti potrošača je da se prava potrošača, ali i njihova zaštita podignu na jedan viši nivo, a sve u skladu sa evropskim standardima i normama, kako bi se dobio pravni okvir efikasne zaštite potrošača u Republici Srbiji. Činjenica da je u Zakon implementiran i niz evropskih direktiva iz ove oblasti nesumnjivo govori u prilog efikasnijoj zaštiti prava potrošača u Republici Srbiji i približavanju standarda zaštite potrošača Evropskoj uniji. Zakon o zaštiti potrošača donosi nova rešenja, kojima se stvaraju uslovi za bolje ostvarivanje i zaštitu potrošačkih prava.
Prava potrošača zaštićena su prvenstveno kroz pravo na reklamaciju trgovcu ili prodavcu, a kasnije i kroz sudsko i vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ono što je bitno je da jedan postupak ne isključuje drugi, pa tako potrošači osim što imaju pravo na izbor, imaju i pravo da, ako vansudsko rešavanje spora ne uspe, odnosno ne da rezultate, svoja prava ostvare u sudskom postupku, pa čak imaju pravo na naknadu štete.
Ključne reči: Zakon o zaštiti potrošača, potrošač, trgovac, osnovna prava potrošača, zaštita prava potrošača, vansudsko rešavanje sporova.

Građenje na tuđem zemljištu

STVARNO PRAVO

Građenje na tuđem zemljištu

Lice koje izgradi zgradu ili drugu građevinu na zemljištu na koje drugi ima pravo svojine, stiče pravo svojine i na zemljištu na kome je izgrađen građevinski objekat, kao i na zemljištu koje je neophodno za redovnu upotrebu tog građevinskog objekta, ako nije znalo niti moglo znati da gradi na tuđem zemljištu, a vlasnik zemljišta je znao za izgradnju i nije se odmah usprotivio.

Jači pravni osnov za sticanje svojine

STVARNO PRAVO
Jači pravni osnov za sticanje svojine

Kada se dva lica smatraju pretpostavljenim vlasnicima iste stvari, jači pravni osnov ima lice koje je stvar steklo teretno u odnosu na lice koje je stvar steklo besteretno, a ako su pravni osnovi iste jačine, prvenstvo ima lice kod koga se stvar nalazi.

1 2 3 43