Category Archives for "Stvarno pravo"

Sticanje svojine stvaranjem nove stvari

STVARNO PRAVO

Sticanje svojine stvaranjem nove stvari

Lice koje od svog materijala i svojim radom izradi novu stvar, stiče pravo svojine na tu stvar, a ako je neko od tuđeg materijala svojim radom izradio novu stvar, ona pripada njemu ako je savestan i ako je vrednost rada veća od vrednosti materijala, a ako su vrednosti jednake – nastaje susvojina.

Ništava odredba ugovora o hipoteci

STVARNO PRAVO
Ništava odredba ugovora o hipoteci

Ništava je odredba ugovora kojom se u trenutku zaključenja ugovora o hipoteci ugovara da će založena stvar preći u svojinu poverioca, ako njegovo potraživanje ne bude namireno o dospelosti.

Hipoteka na objekat u izgradnji

STVARNO PRAVO
Hipoteka na objekat u izgradnji

Kada je predmet hipoteke objekat u izgradnji, njegova prodaja radi namirenja poverioca vrši se ustupanjem prava gradnje kupcu, uz istovremenu isplatu kupoprodajne cene tog prava u korist poverioca, kao prodavca.

1 2 3 41