Category Archives for "Stvarno pravo"

Eksproprijacija nepokretnosti

STVARNO PRAVO

Eksproprijacija nepokretnosti

Ako se prilikom eksproprijacije jednog dela nepokretnosti utvrdi da sopstvenik nema ekonomskog interesa da koristi preostali deo nepokretnosti, odnosno ako je zbog toga na preostalom delu nepokretnosti onemogućena ili bitno otežana njegova egzistencija, eksproprisaće se, na njegov zahtev, i taj deo nepokretnosti.

Pravo upotrebe

STVARNO PRAVO

Pravo upotrebe

Kada se tužbenim zahtevom tužioca traži utvrđenje prema tuženiku da nema pravo službenosti parkiranja svog putničkog vozila na parceli tužioca, tada se radi o pravu upotrebe shodno članu 60. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa, a ne o pravu stvarne službenosti shodno čl. 49-59. istog Zakona.

Ako Zakon opstane, rešenje je u održaju

UDK: 322(497.16)
342.731(497.16)

Povodom crnogorskog zakona o slobodi veroispovesti
AKO ZAKON OPSTANE, REŠENJEJE U ODRŽAJU
Dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije i univerzitetski profesor u penziji.

Rezime: Nedavno usvojen crnogorski zakon koji uređuje slobodu veroispovesti i pravni položaj verskih zajednica iritira ambicijom da verski objekti i zemljište postanu “kulturna baština u državnoj svojini”. On sadrži odredbe o normativnoj, izvršnoj i korektivnoj deonici u ostvarivanju ove namere. Rad se bavi svim ovim deonicama i ukazuje na problem u vezi sa imovinom Srpske pravoslavne crkve i načinom njegovog rešavanja.

Ključne reči: verski objekti i zemljište, državna svojina, Srpska pravoslavna crkva, državina, održaj.

Jači pravni osnov za sticanje prava svojine u slučaju višestruke prodaje iste nepokretnosti

STVARNO PRAVO

Jači pravni osnov za sticanje prava svojine u slučaju višestruke prodaje iste nepokretnosti

Kod višestrukog otuđenja iste nepokretnosti savesni sticalac ima jači pravni osnov za sticanje prava svojine u odnosu na nesavesnog sticaoca i u slučaju kada je nepokretnost predata u državinu nesavesnom sticaocu.

1 2 3 24