Category Archives for "Stvarno pravo"

Održaj i sticanje svojine na stanu

STVARNO PRAVO

Održaj i sticanje svojine na stanu

Korišćenje stana u neprekidnom trajanju dužem od dvadeset godina na osnovu ugovora o zakupu službenog stana, ne može biti osnov za sticanje prava svojine održajem na stanu.

Ništavost hipoteke upisane na osnovu poreskog rešenja

STVARNO PRAVO

Ništavost hipoteke upisane na osnovu poreskog rešenja

Punovažnost poreskog rešenja na osnovu koga je konstituisana hipoteka, a samim tim i punovažnost hipoteke može se osporavati samo kroz upravni postupak.

Osnov za brisanje hipoteke

STVARNO PRAVO

Osnov za brisanje hipoteke

U situaciji kada hipotekarni poverilac odbija da da brisovnu izjavu, osnov za brisanje hipoteke jeste pravosnažna sudska odluka kojom se utvrđuje da je potraživanje hipotekarnog poverioca prestalo.

Povraćaj novčanog iznosa uplaćenog umesto krivične sankcije

STVARNO PRAVO

Povraćaj novčanog iznosa uplaćenog umesto krivične sankcije

Kada je tužilac uplatio novčani iznos namenjen za humanitarne svrhe, nakon proteka roka određenog naredbom, a u međuvremenu je protiv njega pokrenut krivični postupak u kojem je doneta osuđujuća presuda, tada on ima pravo zahtevati povraćaj datog novčanog iznosa po osnovu neosnovanog obogaćenja.

Naknada za ustanovljenu službenost

STVARNO PRAVO

Naknada za ustanovljenu službenost

Naknada koju vlasnik povlasnog dobra treba da plati vlasniku poslužnog dobra, sud određuje u novcu, u iz-nosu za koji se usled ustanovljene službenosti smanjuje vrednost zemljišta, ukoliko među strankama nije postignut dogovor da se naknada određuje na drugi način.

Konvalidacija i katastar nepokretnosti

UDK: 349.418:35.077

KONVALIDACIJA I KATASTAR NEPOKRETNOSTI
Ranko Jakovljević, Republički geodetski zavod, SKN Negotin.

Rezime: U ovom radu daje se prikaz pojavnih oblika konvalidacije, vezano za postupanja u upravnim predmetima prilikom zasnivanja, ograničenja ili prestanka stvarnih prava na nepokretnostima.

Ključne reči: stvarna prava, katastar, sticanje, konvalidacija, zakon.

1 2 3 28