Tag Archives for " svojina "

Tužba za utvrđenje prava svojine

PROCESNO PRAVO

Tužba za utvrđenje prava svojine

Tužba za utvrđenje prava svojine mora se podneti protiv lica sa kojim je zaključen ugovor o kupoprodaji, odnosno lica koje je upisano kao vlasnik nekretnine koja je predmet spora, jer se mora dokazati postojanje pravnog kontinuiteta između prethodnog i novog vlasnika nepokretnosti.

Upis prava svojine u katastar nepokretnosti

STVARNO PRAVO

Upis prava svojine u katastar nepokretnosti

Izvršeni upis prava svojine u javne evidencije o nepokretnostima stvara oborivu pretpostavku da je upisano lice zaista i titular tog prava, te se ta pretpostavka može obarati u sudskom postupku.

Pasivna legitimacija za utvrđenje prava svojine na nepokretnosti po osnovu održaja

STVARNO PRAVO

Pasivna legitimacija za utvrđenje prava svojine na nepokretnosti po osnovu održaja

Tužba za utvrđenje prava svojine na nepokretnosti po osnovu održaja mora se podneti protiv lica koje je upisano u katastar nepokretnosti kao vlasnik nepokretnosti.

Prednost u sticanju prava svojine u slučaju zaključenja više ugovora o prodaji iste nepokretnosti

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Prednost u sticanju prava svojine u slučaju zaključenja više ugovora o prodaji iste nepokretnosti

Kada je više lica zaključilo posebne ugovore radi sticanja prava svojine na istu nepokretnost, o jačem pravu sud odlučuje primjenom načela savjesnosti i poštenja i načela zabrane zloupotrebe prava.