Tag Archives for " svojina "

Sticanje prava svojine u slučaju kada je više lica zaključilo ugovore o kupovini iste nepokretnosti

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Sticanje prava svojine u slučaju kada je više lica zaključilo ugovore o kupovini iste nepokretnosti

Kada je više lica zaključilo ugovore radi sticanja prava svojine na istu nepokretnost, pravo svojine steklo je ono lice koje je upisalo svoje pravo u katastar nepokretnosti, i koje je bilo savjesno.