Tag Archives for " putničko vozilo (automobil) "

Naknada štete nastale upotrebom motornog vozila

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Naknada nematerijalne štete

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete

Kada je tužilja upravljajući svojim vozilom na ulici naletela na šaht od kanalizacione mreže koji je bio izdignut u odnosu na kolovoz i tom prilikom zadobila lake telesne povrede usled aktiviranja vazdušnog jastuka, ima pravo na naknadu nematerijalne štete od tuženika – JP kojem je osnovna delatnost održavanje ulica u gradu.

Odgovornost za štetu pričinjenu trećim licima zbog upotrebe motornog vozila od strane lica koje je upravljalo motornim vozilom bez odgovarajuće vozačke dozvole

Odgovornost za štetu pričinjenu trećim licima zbog upotrebe motornog vozila od strane lica koje je upravljalo motornim vozilom bez odgovarajuće vozačke dozvole

Obavezno osiguranje od autoodgovornosti ne pokriva odgovornost za štetu pričinjenu trećim licima zbog upotrebe motornog vozila od strane lica koje je upravljalo motornim vozilom bez odgovarajuće vozačke dozvole, u kom slučaju društvo za osiguranje koje je oštećenom isplatilo štetu ima pravo da od lica koje je odgovorno za štetu naknadi cjelokupno isplaćeni iznos štete, kamatu i pripadajuće troškove.

Pravna mogućnost da sud vrati u državinu vozilo vlasniku koje je odneto sa lica mesta paukom od strane Javnog komunalnog preduzeća Parking servis sa posebnim osvrtom na svojinu i državinu pokretnih stvari

UDK: 347.234
351.81:625.712.63(497.11)

PRAVNA MOGUĆNOST DA SUD VRATI U DRŽAVINU VOZILO VLASNIKU KOJE JE ODNETO SA LICA MESTA PAUKOM OD STRANE JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA PARKING SERVIS SA POSEBNIM OSVRTOM NA SVOJINU I DRŽAVINU POKRETNIH STVARI
Maja Gluščević, diplomirani pravnik, advokatski pripravnik.

Rezime: Povod za ovaj rad je spor između vlasnika putničkog vozila (automobila) i Javnog komunalnog preduzeća Parking servis, koji je putničko vozilo odneo sa lica mesta posebnim vozilom za odnošenje – “paukom“ i time povredio prava vlasnika vozila na mirnu državinu stvari. Delimičnom presudom suda je utvrđeno da se kao vlasniku stvari preda u državinu putnički automobil od strane Javnog komunalnog preduzeća Parking servis, kao tuženog i držaoca predmetnog automobila u navedenom sporu. Naime, ovom svojom odlukom sud je u postupku zaštitio vlasnika vozila i doneo odluku da se predmetno vozilo vrati vlasniku u državinu, a sve na osnovu Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa, kojim se vlasniku stvari, u ovom slučaju vlasniku putničkog automobila garantuje mirna državina i pravo vlasnika da stvar – automobil drži, koristi i njome raspolaže.

Ključne reči: putničko vozilo (automobil), Javno komunalno preduzeće Parking servis, stvarna prava, svojina, imovina, državina, vlasnik stvari, mirna državina, Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa, Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, Zakon o izvršenju i obezbeđenju.