Tag Archives for " štetna radnja "

DOBROVOLJNO PENZIJSKO OSIGURANJE I PRAVO NA NAKNADU ŠTETE ZBOG NEZAKONITOG PRESTANKA RADA

NEDOUMICE

OBLIGACIONO PRAVO

UDK:368.914(497.11)
331.106.44 (497.11)
340.142:349.2(497.11)
COBISS.SR-ID 127474185
DOBROVOLJNO PENZIJSKO OSIGURANJE I PRAVO NA NAKNADU ŠTETE ZBOG NEZAKONITOG PRESTANKA RADA
– Komentar sudske odluke –

* Milojica Cvijović, advokat u Beogradu.
Rezime: Cilj ovoga teksta je da se ukaže da i postojeći zakonski propisi omogućuju da sudska praksa zauzme stav da je poslodavac u obavezi da izvrši uplatu doprinosa u slučaju nezakonitog prestanka radnog odnosa ukoliko je poslodavac te doprinose uplaćivao zaposlenima do dana kada je na nezakonit način prestao radni odnos.
Zbog ograničenog vremena i prostora ovaj tekst je samo ukazao na temu koja bi trebalo da bude predmet šire stručne rasprave.
Ključne reči: nezakonit prestanak rada, dobrovoljni penzioni fondovi, šteta, štetna radnja, poslodavac, zaposleni, štetnik, krivica.

Naknada štete nastale upotrebom motornog vozila

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Ugrožavanje sigurnosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Ugrožavanje sigurnosti

Za postojanje krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti je bitno da se radi o ozbiljnoj pretnji koja kod pasivnog subjekta izaziva nespokojstvo, uznemirenje ili strah za život i telesni integritet, a delo je svršeno kada je pretnjom stvoren osećaj ugroženosti kod lica kome se preti.