Tag Archives for " isplata štete po osnovu ugovora o obaveznom osiguranju vozila "

Zastarevanje potraživanja koje pripada osiguravaču prema trećem licu odgovornom za nastupanje osiguranog slučaja

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarevanje potraživanja koje pripada osiguravaču prema trećem licu odgovornom za nastupanje osiguranog slučaja

Zastarevanje potraživanja koje pripada osiguravaču prema trećem licu odgovornom za nastupanje osiguranog slučaja, počinje teći kad i zastarevanje potraživanja osiguranika prema tom licu i navršava se u istom roku.

Obaveza Garantnog fonda da plati štetu po osnovu ugovora o obaveznom osiguranju vozila

OBLIGACIONO PRAVO

Obaveza Garantnog fonda da plati štetu po osnovu ugovora o obaveznom osiguranju vozila

Obaveza Garantnog fonda da plati štete iz člana 99. Zakona o osiguranju imovine i lica, ne zasniva se na ugovoru o obaveznom osiguranju vozila već na zakonu, a kako Garantni fond nije sukcesor osiguravača, to na njega ne prelaze prava osiguravajuće organizacije na regres prema odgovornom licu.