Tag Archives for " osiguravač "

Obaveza osigurača kod ugovora o osiguranju imovine

OBLIGACIONO PRAVO

Obaveza osigurača kod ugovora o osiguranju imovine

Kod ugovora o osiguranju imovine obaveza osigurača je da u slučaju nastupanja osiguranog slučaja naknadi štetu koju je osiguranik pretrpeo, a nema obavezu da isplati osiguranu svotu, za razliku od osiguranja lica kod koga se isplaćuje osigurana svota, čija se visina utvrđuje ugovorom o osiguranju.

Regres osiguravača

OBLIGACIONO PRAVO

Regres osiguravača

Tužilac (osiguravač) ima pravo regresa prema tuženiku (štetniku) koji je napustio mesto događaja.

Naknada materijalne štete i pravo regresa osiguravajuće organizacije

PRAVO OSIGURANJA

Naknada materijalne štete i pravo regresa osiguravajuće organizacije

Kada je prvotuženik kupio sporno putničko vozilo od drugotuženika kao vlasnika izdatim ovlašćenjem je prvotuženik ovlašćen da upravlja vozilom i da odgovara za eventualne prekršaje u saobraćaju, pa je saobraćajnu nezgodu prouzrokovao prvotuženik svojom krivicom, a nakon što je tužilac – osiguravajuća organizacija isplatila naknadu štete oštećenom licu iz saobraćajne nezgode, tada tužilac ima pravo regresa prema prvotuženiku a ne prema drugotuženom.

Naknada štete nastale upotrebom motornog vozila

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)