Tag Archives for " krivično delo prevara u osiguranju "

Izvršilac krivičnog dela prevare

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO

Izvršilac krivičnog dela prevare

Kod krivičnog dela prevare nije izričito definisano svojstvo onoga ko vrši krivično delo, već izvršilac može biti bilo koje lice, pa tako i fizičko lice, kao i odgovorno lice u pravnom licu – u konkretnom slučaju okrivljeni kao direktor privrednog društva.

Obaveza osigurača kod ugovora o osiguranju imovine

OBLIGACIONO PRAVO

Obaveza osigurača kod ugovora o osiguranju imovine

Kod ugovora o osiguranju imovine obaveza osigurača je da u slučaju nastupanja osiguranog slučaja naknadi štetu koju je osiguranik pretrpeo, a nema obavezu da isplati osiguranu svotu, za razliku od osiguranja lica kod koga se isplaćuje osigurana svota, čija se visina utvrđuje ugovorom o osiguranju.

Prevara

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Prevara

U izreci osuđujuće presude za krivično delo prevare neophodno je da se na nesumnjiv način opiše prevarna namera okrivljenog koja je morala postojati u trenutku postizanja dogovora oko kupovine predmetnog automobila i da li je nemogućnost ispunjenja obaveze plaćanja postojala u trenutku zaključenja dogovora što je okrivljenom moralo biti poznato ili je navedena nemogućnost nastupila nakon zaključenja ugovora.

Prevara

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Prevara

Za postojanje bitnih elemenata krivičnog dela prevara potrebno je da bude pouzdano dokazana namera optužene za pribavljanje protivpravne imovinske koristi, a imajući u vidu konkretan slučaj da postoji prevarna namera na strani optužene u vreme zaključenja predmetnih predugovora.

Naknada materijalne štete i pravo regresa osiguravajuće organizacije

PRAVO OSIGURANJA

Naknada materijalne štete i pravo regresa osiguravajuće organizacije

Kada je prvotuženik kupio sporno putničko vozilo od drugotuženika kao vlasnika izdatim ovlašćenjem je prvotuženik ovlašćen da upravlja vozilom i da odgovara za eventualne prekršaje u saobraćaju, pa je saobraćajnu nezgodu prouzrokovao prvotuženik svojom krivicom, a nakon što je tužilac – osiguravajuća organizacija isplatila naknadu štete oštećenom licu iz saobraćajne nezgode, tada tužilac ima pravo regresa prema prvotuženiku a ne prema drugotuženom.