Tag Archives for " postupak likvidacije "

Sprovođenje izvršenja protiv društva u likvidaciji

PROCESNO PRAVO

Sprovođenje izvršenja protiv društva u likvidaciji

Pokretanje likvidacije ne sprečava određivanje i sprovođenje izvršenja protiv društva u likvidaciji, niti vođenje drugih postupaka koji se vode protiv ili u korist društva u likvidaciji.

Obavezan prekid postupka

PROCESNO PRAVO

Obavezan prekid postupka

Sud je dužan da prekine parnični postupak u slučaju pokretanja postupka prinudne likvidacije nad nekom od parničnih stranaka.

Atrakcija nadležnosti privrednog suda za odlučivanje u sporovima za naknadu štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

RADNO PRAVO

Atrakcija nadležnosti privrednog suda za odlučivanje u sporovima za naknadu štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

Pokretanjem postupka likvidacije ne nastupa atrakcija stvarne nadležnosti privrednog suda za donošenje odluke po tužbenom zahtevu zaposlenog za naknadu štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa i isplatu paušalne naknade umesto vraćanja na rad.

Tanjug u raljama poistovećivanja medija i izdavača medija

UDK: 347.72.04:070.431(497.1)

TANJUG U RALJAMA POISTOVEĆIVANJA MEDIJA I IZDAVAČA MEDIJA
Prof. dr Zoran Ivošević, redovni profesor Pravnog fakulteta univerziteta Union u penziji.

Rezime: Javno preduzeće Novinska agencija Tanjug nije iskoristilo mogućnost privatizacije prenosom akcija na zaposlene bez naknade, u smislu člana 142. st. 11. i 12. Zakona o javnom informisanju, pa je Republika, preko Vlade koja vrši njena osnivačka prava, trebalo da donese ili odluku o ukidanju Tanjuga kao izdavača ili odluku o promeni njegove delatnosti. Vlada nije postupila ni na jedan od ovih načina i tako je napravila neshvatljivu grešku: brkajući različite pojmove, proglasila je prestanak izdavača medija umesto prestanka medija. Usled toga došlo je do ozbiljnih posledica kako po novinsku agenciju Tanjug, tako i po zaposlene u toj agenciji. Tim posledicama bavi se i ovaj tekst.

Ključne reči: Tanjug, mediji, izdavač medija, privatizacija po opštim i posebnim propisima, besplatni prenos akcija zaposlenima,Vlada, pravne posledice prestanka agencije, postupak likvidacije, likvidacioni upravnik, obustava likvidacije.