Tag Archives for " prekid parničnog postupka "

Neosnovan predlog za prekid parničnog postupka

PROCESNO PRAVO

Neosnovan predlog za prekid parničnog postupka

Nema mesta prekidu parničnog postupka po tužbi tužilaca protiv tužene zbog neosnovanog obogaćenja usled neosnovanog korišćenja nadograđenog dela stambene zgrade, a do okončanja parnice između istih stranaka u obrnutoj ulozi, radi utvrđenja svojine na dograđenom delu zgrade.

Prekid parničnog postupka i prethodno pitanje

PROCESNO PRAVO

Prekid parničnog postupka i prethodno pitanje

Ako se tužbom tužioca zahteva od tuženika predaja zauzetih delova parcele tužioca, a u drugoj parnici tuženik – tamo tužilac zahteva utvrđenje prava službenosti puta preko parcele tužioca, nejasan je zaključak prvostepenog suda zašto je rešenje u drugoj parnici prethodno pitanje za rešavanje u osnovnoj parnici te da ima mesta prekidu parničnog postupka.

Prekid parničnog postupka

PROCESNO PRAVO

Prekid parničnog postupka

Kada je tužilac tužbenim zathevom zahtevao da mu tuženik preda zauzeti deo parcele, a tuženik podnese protivtužbu sa zahtevom da se utvrdi da je on vlasnik spornog dela parcele, tada se postavljeni protivtužbeni zahtev, a koji je zaveden kao poseban parnični predmet, ima smatrati prethodnim pitanjem shodno članu 12. ZPP pa ima mesta prekidu osnovne parnice shodno članu 223. stav 1. ZPP.