Tag Archives for " likvidacija privrednog društva "

Ublažavanje kazne ispod posebnog minimuma propisanog za privredni prestup

PRIVREDNI PRESTUPI

Ublažavanje kazne ispod posebnog minimuma propisanog za privredni prestup

Ukoliko prvostepeni sud utvrdi postojanje makar jedne otežavajuće okolnosti, nisu ispunjeni uslovi za ublažavanje kazne ispod posebnog minimuma propisanog za učinjeni privredni prestup.

Sprovođenje izvršenja protiv društva u likvidaciji

PROCESNO PRAVO

Sprovođenje izvršenja protiv društva u likvidaciji

Pokretanje likvidacije ne sprečava određivanje i sprovođenje izvršenja protiv društva u likvidaciji, niti vođenje drugih postupaka koji se vode protiv ili u korist društva u likvidaciji.

Obavezan prekid postupka

PROCESNO PRAVO

Obavezan prekid postupka

Sud je dužan da prekine parnični postupak u slučaju pokretanja postupka prinudne likvidacije nad nekom od parničnih stranaka.

Položaj zaposlenih u slučaju likvidacije poslodavca

UDK: 347.72.04
349.22

POLOŽAJ ZAPOSLENIH U SLUČAJU LIKVIDACIJE POSLODAVCA
Gordana Ajnšpiler Popović, sudija Vrhovnog kasacionog suda.

Rezime: Zakon o privrednim društvima izričito predviđa način prestanka svih pravnih formi privrednih društava. Zakon o privrednim društvima, likvidaciju priznaje kao jedan od načina prestanka privrednog društva u bilo kojoj od zakonom predviđenih pravnih formi organizovanja, odnosno likvidacijom prestaje i ortačko društvo, kao i komanditno društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo.
Opšti uslov za likvidaciju privrednog društva je svakako da društvo ima dovoljno sredstava za namirenje svih svojih obaveza.
Likvidacioni upravnik u slučaju dobrovoljne likvidacije ili likvidacije po presudi suda koja je izjednačena sa odlukom o dobrovoljnoj likvidaciji, po nastupanju pravnih posledica ove likvidacije (a to znači objavljivanju) ima zakonski osnov za otkaz ugovora o radu sa zaposlenima kod poslodavca nad kojim je pokrenut postupak dobrovoljne likvidacije ili likvidacije po odluci suda. Kod prinudne likvidacije kroz uslove koji su predviđeni da bi Registrator mogao doneti i objaviti da je društvo u statusu prinudne likvidacije ukazuje da je isto prestalo sa radom, odnosno da mu je objektivno onemogućen rad, a što znači da su ispunjeni uslovi iz člana 176. stav 1. tačka 5. Zakona o radu, a zaposlenima prestao radni odnos bez volje zaposlenog i poslodavca danom objave oglasa o prinudnoj likvidaciji kod registra privrednih subjekata.

Ključne reči: Zakon o privrednim društvima, prestanak privrednog društva, likvidacija privrednog društva, status zaposlenih.