Tag Archives for " obustava likvidacije "

Sprovođenje izvršenja protiv društva u likvidaciji

PROCESNO PRAVO

Sprovođenje izvršenja protiv društva u likvidaciji

Pokretanje likvidacije ne sprečava određivanje i sprovođenje izvršenja protiv društva u likvidaciji, niti vođenje drugih postupaka koji se vode protiv ili u korist društva u likvidaciji.

Obavezan prekid postupka

PROCESNO PRAVO

Obavezan prekid postupka

Sud je dužan da prekine parnični postupak u slučaju pokretanja postupka prinudne likvidacije nad nekom od parničnih stranaka.

Tanjug u raljama poistovećivanja medija i izdavača medija

UDK: 347.72.04:070.431(497.1)

TANJUG U RALJAMA POISTOVEĆIVANJA MEDIJA I IZDAVAČA MEDIJA
Prof. dr Zoran Ivošević, redovni profesor Pravnog fakulteta univerziteta Union u penziji.

Rezime: Javno preduzeće Novinska agencija Tanjug nije iskoristilo mogućnost privatizacije prenosom akcija na zaposlene bez naknade, u smislu člana 142. st. 11. i 12. Zakona o javnom informisanju, pa je Republika, preko Vlade koja vrši njena osnivačka prava, trebalo da donese ili odluku o ukidanju Tanjuga kao izdavača ili odluku o promeni njegove delatnosti. Vlada nije postupila ni na jedan od ovih načina i tako je napravila neshvatljivu grešku: brkajući različite pojmove, proglasila je prestanak izdavača medija umesto prestanka medija. Usled toga došlo je do ozbiljnih posledica kako po novinsku agenciju Tanjug, tako i po zaposlene u toj agenciji. Tim posledicama bavi se i ovaj tekst.

Ključne reči: Tanjug, mediji, izdavač medija, privatizacija po opštim i posebnim propisima, besplatni prenos akcija zaposlenima,Vlada, pravne posledice prestanka agencije, postupak likvidacije, likvidacioni upravnik, obustava likvidacije.