Tag Archives for " zatezna kamata "

Pravo osiguravača na regres isplaćene štete

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo osiguravača na regres isplaćene štete

Osiguravač koji naknadi štetu trećim licima ima pravo regresa, potpunog ili delimičnog, od lica koje je skrivilo štetu ili doprinelo nastanku štete, kao i od njihovog osiguravača.

Zastarjelost potraživanja za isporučenu električnu energiju prema nelegalnom potrošaču električne energije

Zastarjelost potraživanja za isporučenu električnu energiju prema nelegalnom potrošaču električne energije

Potraživanje za isporučenu električnu energiju prema nelegalnom potrošaču električne energije zastarijeva u roku od deset godina.

Naknada materijalne štete utvrđena veštačenjem i zakonska zatezna kamata

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada materijalne štete utvrđena veštačenjem i zakonska zatezna kamata

Kada je veštačenjem utvrđena visina materijalne štete, zakonska zatezna kamata na dosuđeni iznos materijalne štete dosuđuje se od obavljenog veštačenja a ne od podnošenja tužbe.