Tag Archives for " zatezna kamata "

Obračun kamate konformnom metodom

OBLIGACIONO PRAVO

Obračun kamate konformnom metodom

Obračun kamate konformnom metodom i pripisivanje kamate glavnom dugu praktično predstavlja obračun kamate na kamatu, a što je suprotno članu 279. stav 1. ZOO i suštini zakonske zatezne kamate, koja se od pretpostavljene štete pretvara u novčanu kaznu, čija visina znatno premašuje pretrpljenu stvarnu štetu, što nije dozvoljeno.

Naknada nematerijalne štete i isplata zatezne kamate

PROCESNO PRAVO

Naknada nematerijalne štete i isplata zatezne kamate

Zakonska zatezna kamata na dosuđeni iznos naknade nematerijalne štete tužilji teče od dana presuđenja, a ne od dana nastanka štetnog događaja.

Naknada za faktički oduzetu nepokretnost

STVARNO PRAVO

Naknada za faktički oduzetu nepokretnost

Bivšem vlasniku pripada novčana naknada zbog izvršene faktičke eksproprijacije zemljišta, prema tržišnoj vrednosti oduzetog zemljišta, sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom od dana presuđenja.

Ugovorna i zatezna kamata

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovorna i zatezna kamata

Kada je ugovorom predviđena niža kamatna stopa od zakonom propisane stope zatezne kamate, poverilac ima pravo da umesto ugovorene niže kamatne stope zahteva isplatu zakonske zatezne kamate, a kada je ugovorena kamatna stopa viša od stope zakonske zatezne kamate, tada poverilac ima pravo da i za period docnje zateznu kamatu obračuna po ugovorenoj stopi.

Sprovođenje izvršenja protiv društva u likvidaciji

PROCESNO PRAVO

Sprovođenje izvršenja protiv društva u likvidaciji

Pokretanje likvidacije ne sprečava određivanje i sprovođenje izvršenja protiv društva u likvidaciji, niti vođenje drugih postupaka koji se vode protiv ili u korist društva u likvidaciji.

Pravo na zateznu kamatu na dosuđeni iznos troškova postupka

PROCESNO PRAVO

Pravo na zateznu kamatu na dosuđeni iznos troškova postupka

Pravo na zakonsku zateznu kamatu na dosuđeni iznos troškova parničnog postupka pripada od dana izvršnosti presude, a ne od presuđenja do isplate.
I z o b r a z l o ž e n j a:
Po oceni Vrhovnog kasacionog suda tužiocu, primenom čl. 277. i 324. Zakona o obligacionim odnosima, pravo na zakonsku zateznu kamatu na dosuđeni iznos troškova parničnog postupka pripada od dana izvršnosti presude, a ne od presuđenja do isplate, kako je to ocenio prvostepeni sud. Međutim, u smislu člana 419. u vezi člana 395. ZPP, odluka o početku toka kamate na troškove postupka nije mogla biti preinačena na štetu tužioca, zbog čega je rešenje o troškovima postupka u ovom delu moralo biti potvrđeno.

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev2. 2928/19 od 11. III 2020)