Tag Archives for " kamata "

Kamata na troškove postupka

PROCESNO PRAVO

Kamata na troškove postupka

Kada se radi o zahtevu za naknadu nematerijalne štete, sud prilikom odlučivanja o troškovima postupka nije vezan visinom postavljenog tužbenog zahteva, što znači da stranci koja, makar i delimično, uspe sa svojim zahtevom, pripada u celosti iznos naknade troškova postupka prema visini dosuđene naknade.

Otpis kamata po osnovu dospelih, a neizmirenih obaveza iz domena lokalnih javnih prihoda

USTAVNO PRAVO

Otpis kamata po osnovu dospelih, a neizmirenih obaveza iz domena lokalnih javnih prihoda

Skupština grada nema ustavno i zakonsko ovlašćenje da svojim opštim aktom uređuje uslove, obim i postupak otpisa obračunate, a neplaćene kamate po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda.

Kamata na nenovčano potraživanje i naknada štete kroz kamatu na novčana sredstva

OBLIGACIONO PRAVO

Kamata na nenovčano potraživanje i naknada štete kroz kamatu na novčana sredstva

Na nenovčano potraživanje ne može se tražiti niti priznavati zatezna kamata zbog neblagovremenog ispunjenja, niti se može tražiti šteta kroz kamatu na novčana sredstva, već samo naknada štete koja se mora i dokazati.

X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.