Tag Archives for " zastarelost potraživanja "

Zastarevanje potraživanja koje pripada osiguravaču prema trećem licu odgovornom za nastupanje osiguranog slučaja

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarevanje potraživanja koje pripada osiguravaču prema trećem licu odgovornom za nastupanje osiguranog slučaja

Zastarevanje potraživanja koje pripada osiguravaču prema trećem licu odgovornom za nastupanje osiguranog slučaja, počinje teći kad i zastarevanje potraživanja osiguranika prema tom licu i navršava se u istom roku.

Zastarjelost potraživanja za isporučenu električnu energiju prema nelegalnom potrošaču električne energije

Zastarjelost potraživanja za isporučenu električnu energiju prema nelegalnom potrošaču električne energije

Potraživanje za isporučenu električnu energiju prema nelegalnom potrošaču električne energije zastarijeva u roku od deset godina.

Objektivni rok zastarelosti potraživanja naknade štete

OBLIGACIONO PRAVO

Objektivni rok zastarelosti potraživanja naknade štete

Potraživanje tužioca za naknadu materijalne štete nastale na njegovom vozilu u saobraćajnoj nezgodi zastareva počev od dana kada je kao oštećeni saznao za štetu i lice koje je štetu učinilo, a to je upravo donošenjem krivične presude kojom je oslobođen optužbe da je učinio krivično delo.

Zastarelost potraživanja povodom neosnovanog korišćenja električne energije

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost potraživanja povodom neosnovanog korišćenja električne energije

Kada “Elektrodistribucija” podnese tužbu zbog neosnovanog obogaćenja, povodom neovlašćenog korišćenja električne energije, tada tužiočevo potraživanje zastareva u opštem roku jer nije reč o potraživanju nastalom izvršenjem krivičnog dela.

Zastarelost potraživanja koja su utvrđena pravnosnažnom sudskom odlukom

USTAVNO PRAVO

Zastarelost potraživanja koja su utvrđena pravnosnažnom sudskom odlukom

Potraživanja koja su utvrđena pravnosnažnom sudskom odlukom zastarevaju za deset godina, a zastarelost počinje teći prvog dana posle dana kad je poverilac imao pravo da zahteva ispunjenje obaveze, tj. od dana kada je sudska odluka postala izvršna.