Tag Archives for " zastarelost potraživanja "

Zastarelost potraživanja koja su utvrđena pravnosnažnom sudskom odlukom

USTAVNO PRAVO

Zastarelost potraživanja koja su utvrđena pravnosnažnom sudskom odlukom

Potraživanja koja su utvrđena pravnosnažnom sudskom odlukom zastarevaju za deset godina, a zastarelost počinje teći prvog dana posle dana kad je poverilac imao pravo da zahteva ispunjenje obaveze, tj. od dana kada je sudska odluka postala izvršna.

Zastarelost potraživanja za utrošenu električnu energiju

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost potraživanja za utrošenu električnu energiju

Kada dužnik, koji pri delimičnoj uplati potraživanja za utrošenu električnu energiju u kome je sadržan i deo zastarelog potraživanja, ne naznači koju obavezu je uplatio, računa se da je platio dug po redosledu dospeća za ispunjenje.

Zastarelost potraživanja stečenog bez osnova

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost potraživanja stečenog bez osnova

Datum kada je deo imovine prešao u imovinu drugog lica bez osnova, predstavlja datum dospeća zahteva za vraćanje stečenog bez osnova i od tog datuma teče rok u kome oštećeno lice može sudskim putem zahtevati povraćaj onoga što je iz njegove imovine bez pravnog osnova prešlo u imovinu drugog lica, a to je istovremeno i datum od kada se računa desetogodišnji rok zastarelosti potraživanja stečenog bez osnova.