Tag Archives for " nepokretanje postupka "

Obavezan prekid postupka

PROCESNO PRAVO

Obavezan prekid postupka

Sud je dužan da prekine parnični postupak u slučaju pokretanja postupka prinudne likvidacije nad nekom od parničnih stranaka.

Nepokretanje postupka prema maloletniku

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI
Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Nepokretanje postupka prema maloletniku

Kada oštećeni nije potpisao zapisnik o primeni vaspitnog naloga da prihvata izvinjenje okrivljenog iako se usmeno saglasio sa primenom tog vaspitnog naloga i nije istakao imovinskopravni zahtev, niti je izvršena identifikacija oštećenog uvidom u njegova lična dokumenta jer ista nije imao kod sebe već je izašao iz prostorije višeg javnog tužilaštva i više se nije vratio, tada oštećeni nije dao saglasnost za primenu ovog vaspitnog naloga.