Tag Archives for " kamatna stopa "

Obračun kamate konformnom metodom

OBLIGACIONO PRAVO

Obračun kamate konformnom metodom

Obračun kamate konformnom metodom i pripisivanje kamate glavnom dugu praktično predstavlja obračun kamate na kamatu, a što je suprotno članu 279. stav 1. ZOO i suštini zakonske zatezne kamate, koja se od pretpostavljene štete pretvara u novčanu kaznu, čija visina znatno premašuje pretrpljenu stvarnu štetu, što nije dozvoljeno.

Naknada za obradu kreditnog zahteva

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada za obradu kreditnog zahteva

Ugovaranje naknade za obradu kreditnog zahteva, odobravanje, praćenje ili administriranje kredita u načelu je dozvoljeno, ali je potrebno da banka dokaže da je pre zaključenja ugovora korisniku predočila postojanje dodatnih obaveza koje prate ugovor o kreditu i naplatila uslugu koju je izvršila ili stvarni trošak koji je imala, kao i da je klijentu bila poznata struktura i visina tog troška.

Sprovođenje izvršenja protiv društva u likvidaciji

PROCESNO PRAVO

Sprovođenje izvršenja protiv društva u likvidaciji

Pokretanje likvidacije ne sprečava određivanje i sprovođenje izvršenja protiv društva u likvidaciji, niti vođenje drugih postupaka koji se vode protiv ili u korist društva u likvidaciji.

Pravo banke na naplatu troškova obrade kredita

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo banke na naplatu troškova obrade kredita

Bez obzira na to da li su troškovi kredita iskazani u procentu, fiksnom iznosu ili kombinacijom tih metoda, banka je, u skladu sa opštim načelima ugovornog prava, dužna da podatke o troškovima navede u ponudi, tako da klijentu bude jasno predočena buduća obaveza na jasan i nedvosmislen način.