Tag Archives for " atrakcija nadležnosti privrednog suda "

Nadležnost za postupanje u sporu preduzetnika i pravnog lica, koji nije privredni subjekat

PROCESNO PRAVO

Nadležnost za postupanje u sporu preduzetnika i pravnog lica, koji nije privredni subjekat

Za postupanje u sporu između tužioca – preduzetnika i tuženog pravnog lica, koji nije privredni subjekat, nadležan je osnovni, a ne privredni sud.

Nadležnost u sporu između preduzetnika i privrednog subjekta

PROCESNO PRAVO

Nadležnost u sporu između preduzetnika i privrednog subjekta

Kada je tužilac izgubio svojstvo preduzetnika pre podnošenja tužbe, ne postoje uslovi za zasnivanje nadležnosti privrednog suda, bez obzira na to što je spor nastao iz poslovnog odnosa u vreme kada je preduzetnička radnja bila registrovana.

Brisanje osude za učinjeni privredni prestup

PRIVREDNO PRAVO

Brisanje osude za učinjeni privredni prestup

Pravnom licu i odgovornom licu koje je više puta bilo osuđivano za privredni prestup brisaće se ranije osude, ako u roku od tri godine od dana pravnosnažnosti presude kojom je izrečena poslednja kazna ne učini novi privredni prestup, odnosno ako odgovorno lice ne učini krivično delo koje sadrži obeležje privrednog prestupa.

Urednost optužnog predloga povodom privrednog prestupa

PRIVREDNO PRAVO

Urednost optužnog predloga povodom privrednog prestupa

U slučaju proširenja optužnog predloga, optužni predlog mora sadržati sve elemente optužnog predloga kao samostalnog akta.

Izvođenje projekta bez saglasnosti nadležnog organa na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

PRIVREDNO PRAVO

Izvođenje projekta bez saglasnosti nadležnog organa na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

Postoji privredni prestup iz člana 40. stav 1. tačka 1. i stav 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu kada se pristupi izvođenju projekta bez saglasnosti nadležnog organa na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.

Atrakcija nadležnosti privrednog suda za odlučivanje u sporovima za naknadu štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

RADNO PRAVO

Atrakcija nadležnosti privrednog suda za odlučivanje u sporovima za naknadu štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

Pokretanjem postupka likvidacije ne nastupa atrakcija stvarne nadležnosti privrednog suda za donošenje odluke po tužbenom zahtevu zaposlenog za naknadu štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa i isplatu paušalne naknade umesto vraćanja na rad.