Tag Archives for " povlačenje tužbe u sporu male vrednosti "

Obavezan prekid postupka

PROCESNO PRAVO

Obavezan prekid postupka

Sud je dužan da prekine parnični postupak u slučaju pokretanja postupka prinudne likvidacije nad nekom od parničnih stranaka.

Pretpostavka o povlačenju tužbe u sporu male vrednosti

USTAVNO PRAVO

Pretpostavka o povlačenju tužbe u sporu male vrednosti

U slučaju izostanka tužioca sa prvog ročišta za glavnu raspravu u postupku o sporu male vrednosti, po sili zakona nastupa procesna pretpostavka o povlačenju tužbe, pa za nastupanje te posledice nije od značaja da li se radi o opravdanom ili neopravdanom izostanku.